Zembrzyce, dnia 30 grudnia 2021 roku

Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Zembrzyce

W okresie od 20 grudnia 2021 do 30 grudnia 2021 roku wykonano oprócz bieżących spraw związanych z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej następujące działania:

 1. Po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym została przyznana dotacja na realizację zadań publicznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia dla Caritas Archidiecezji Krakowskiej w wysokości 30 000 zł.
 2. Ogłoszono konkurs ofert na realizacje zadań gminy Zembrzyce w 2022 roku w zakresie:
  - upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  - kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
 3. Rozstrzygnięty został nabór w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Gmina Zembrzyce otrzyma wsparcie finansowe na utworzenie linii komunikacyjnej Marcówka – Zembrzyce.
 4. Gmina Zembrzyce przygotowuje dwa wnioski do Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach konkursu finansowanego ze środków Funduszu Zajęć Sportowych, tj.:
  a) Na organizację zajęć sportowych – nauka pływania „Umiem pływać”.
  Projekt w założeniu zakłada realizację zajęć od września do października 2022 r., planujemy, iż weźmie w nim udział 101 uczniów klas I - II ze wszystkich szkół.
  Planowany koszt zadania wyniesie 56 031 zł, wnioskowana kwota z MSIT to 23 230 zł. Wnioskowana kwota nie może być większa niż 230 zł na ucznia dowożonego na basen.
  b) Na dofinansowanie w 2022 roku organizacji zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Zakładamy, iż w programie uczestniczyć będzie 311 uczniów ze wszystkich szkół, którzy wyrazili chęć uczestnictwa. Planuje się realizację 315 godzin zajęć. Szacowany koszt zadania to 18 900 zł, z tego dofinansowanie z MSIT wyniesie 9 450 zł (50%).
 5. W związku z ogłoszonym II naborem wniosków w ramach „Rządowego Funduszu  Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych” trwa analiza możliwości projektów inwestycyjnych jakie Gmina Zembrzyce mogłaby złożyć w przedmiotowym programie.

 Wójt Gminy Zembrzyce
mgr Łukasz Palarski