Zembrzyce, dnia 20 grudnia 2021 roku

Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Zembrzyce

W okresie od 24 listopada do 20 grudnia 2021 roku wykonano oprócz bieżących spraw związanych z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej następujące działania:

 1. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i podpisano umowę na „Odbiór i zago-spodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Zembrzyce”.
 2. Wykonano remont drogi „Za obwodnicą” w Zembrzycach – Etap I. Inwestycję zrea-lizowano w obrębie działek będących własnością Gminy Zembrzyce przekazanych przez Województwo Małopolskie w 2019 roku. Pozostały zakres zadania będzie możliwy do wykonania po przekazaniu przez Województwo Małopolskie pozosta-łych niezbędnych nieruchomości usytuowanych w obrębie istniejącego przebiegu drogi. Stosowny wniosek został złożony i obecnie oczekujemy stosownej zgody przez władze Województwa Małopolskiego.
 3. Złożono wniosek o zawarcie umowy o dopłatę z Funduszu Przewozów Autobuso-wych o charakterze użyteczności publicznej.
 4. W ramach działania Gminnego Punktu Konsultacyjno- Informacyjnego programu „Czyste Powietrze” w dniu 29.11.2021 r. w budynku Pawilonu Sportowego – Cen-trum Rekreacji i Wypoczynku w Zembrzycach odbyło się spotkanie informacyjne dla mieszkańców dotyczące powyższego programu.
 5. W ramach działania Gminnego Punktu Konsultacyjno- Informacyjnego programu „Czyste Powietrze” zainteresowanym mieszkańcom udzielono licznych konsultacji, zarówno telefonicznie jak i bezpośrednio w punkcie oraz wsparcia w wypełnianiu wniosków o rozliczenie dofinansowania.
 6. W ramach udzielenia dotacji celowych na dofinansowanie zadań w ramach „Pro-gramu Ochrony Środowiska dla Gminy Zembrzyce” rozliczonych zostało 36 umów na łączną kwotę 190 000,00 zł.
 7. Zadanie związane z odśnieżaniem dróg i chodników gminnych zostało przekazane do Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zembrzycach, telefony kontak-towe: 33 8746 133, 500 044 529.
 8. Doświetlono przejście dla pieszych na drodze krajowej nr 28 w rejonie osiedla Dą-bie w Zembrzycach. Przejście zlokalizowane przy granicy Zembrzyc i Suchej Be-skidzkiej obsługuje nie tylko osiedle mieszkaniowe oraz dwa przystanki autobuso-we ale szybko rozwijający się teren handlowo-usługowy zlokalizowany w tej części Gminy Zembrzyce. W ramach współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie Gmina Zembrzyce przeprowadziła inwestycję w zakresie wykonania dedykowanego doświetlenia dla istniejącego przejścia dla pieszych co w znaczący sposób winno podnieść bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Zadanie swym zakresem objęło m.in. opracowanie dokumentacji technicznej oraz montaż dedykowanych punktów świetlnych wraz ze stosownym okablowaniem. Koszt inwestycji po stronie Gminy Zembrzyce to kwota 44 200,00 zł. W ramach podpisanego porozumienia pomiędzy Gminą Zembrzyce a GDDKiA w Krakowie wydatki te w ramach refundacji zostaną gminie zwrócone. Warto w tym miejscu wspomnieć, iż środki finansowe będą pochodzić z wdrożonego przez Ministerstwo Infrastruktury programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej na lata 2021-2024 , w ramach którego realizowany jest Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogo-wego na przejściach dla pieszych.
 9. Zakończono prace związane z budową oświetlenia ulicznego w Śleszowicach na długości około 600 m. wzdłuż drogi powiatowej tj. od Przychodni Zdrowia w Śle-szowicach do skrzyżowania ze zjazdem na osiedle „Tarnawska Góra”. Zadanie czę-ściowo zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Śleszowice.
 10. W dniach od 8 do 15 grudnia 2021 roku Centrum Obsługi Szkół wypłaciło I cześć pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 31 uczniów, na rok szkolny 2021/2022 w wysokości 20 244 zł.
 11. Gmina Zembrzyce wzięła udział w naborze do rządowego programu "Laboratoria Przyszłości", w ramach którego otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 180 000 zł. Zespół Szkół w Zembrzycach i Szkoła Podstawowa w Śleszowicach otrzymała po 60 000 zł, Szkoła Podstawowa w Tarnawie Dolnej i Szkoła Podstawowa w Marców-ce po 30 000 zł. Wysokość wsparcia dla szkoły jest uzależniona od liczby uczniów. Ideą programu jest zainteresowanie młodych ludzi nauką, technologią, inżynierią, matematyką. Za środki otrzymane z w/w programu szkoły będą mogły zakupić no-woczesny sprzęt edukacyjny m.in. drukarki 3d, mikrokontrolery, roboty, sprzęt do nagrań i inne nowoczesne urządzenia wybrane z katalogu wyposażenia opracowa-nego na potrzeby realizacji programu.
 12. Zrealizowano dofinansowanie pozyskane w ramach dotacji na doposażenie i po-prawę standardu funkcjonowania stołówki szkolnej ”Posiłek w szkole i w domu” – moduł 3 poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia do stołówki w Zespole Szkół w Zembrzycach za kwotę 100 000 zł.
 13. Przejęto w drodze darowizny dwie działki o nr 2123 i 2129 zajęte pod drogę w Śle-szowicach.
 14. Zlecono prace modernizacyjne w podpiwniczeniu budynku Przychodni w Zembrzycach. W dwóch lokalach, które będą oddane do użytkowania paniom z ZKG Mioduszyna wykonane zostaną podłogi wyłożone płytkami gresowymi.
 15. W budynku użytkowanym przez OREW w Tarnawie Górnej wykonany został podjazd dla osób poruszających się wózkami, gmina współfinansowała realizację tego zadania w kwocie 10 000 zł.
 16. Wójt Gminy Zembrzyce uczestniczył między innymi w:
 • Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa Małopolskiego
 • Spotkaniu z PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Żywcu dotyczącym organizacji ruchu turystycznego nad zbiornikiem wodnym Świnna Poręba (Jezioro Mucharskie).
 • Walnym Zebraniu Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich
 • Gali wręczenia Laurów Babiogórskich
 • Spotkaniu z przedstawicielami BGK na temat realizacji zadań w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład.

Łukasz Palarski
Wójt Gminy Zembrzyce