W okresie od 13 października do 23 listopada 2021rokuwykonano oprócz bieżących spraw związanych z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej następujące działania:

1. W ramach I naboru do Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład - Gmina Zembrzyce otrzymała promesę w wysokości 3 325 000,00 zł. (95% dofinansowania) dla zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Zembrzyce poprzez przebudowę drogi powiatowej nr K1702 w Tarnawie Dolnej oraz Tarnawie Górnej”. Planowane zadanie obejmuje rozbudowę drogi powiatowej o odcinki, na które obecnie wydane są pozwolenia na budowę. Głównym zamierzeniem inwestycyjnym w ramach planowanej inwestycji jest budowa chodnika.

2. Gmina Zembrzyce w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 951 300,00 zł na infrastrukturę wodociągową oraz 900 000,00 zł na inwestycje kanalizacyjne.

3. Przeprowadzono częściowe remonty dróg gminnych w tym m.in.
- drogi gminnej „Starczały” w miejscowości Tarnawa Dolna - drogi gminnej „Do Maciążki” w miejscowości Tarnawa Dolna - drogi gminnej „Jasioty” w miejscowości Marcówka - drogi gminnej „Kaszyccy” w miejscowości Zembrzyce.
4. Rozliczono dofinansowanie remontu drogi transportu rolnego „Koźle Zembrzyckie” w miejscowości Zembrzyce.
5. Wymieniono pokrycie dachowe budynku mienia komunalnego w Zembrzycach nr 119.
6. Ogłoszono i przeprowadzono postępowanie przetargowe na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1 000 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu.
7. Uzyskano pozwolenie na budowę dla zadania inwestycyjnego pn. „Nadbudowa budynku centrum rekreacyjno – turystycznego na działkach nr ewid.: 461/3, 462,463,465,4370/1 w Zembrzycach”.
8. W ramach działania punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste Powietrze" złożone zostały 3 wnioski o dofinansowanie w formie dotacji oraz 1 korekta do wniosku o dofinansowanie w formie dotacji. Ponadto zainteresowanym mieszkańcom udzielono licznych konsultacji telefonicznych oraz bezpośrednio w punkcie.
9. Rozliczonych zostało 9 wniosków o wypłatę dotacji celowej na dofinansowanie zadań w ramach "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zembrzyce".
10. Przygotowany został projekt Budżetu Gminy Zembrzyce na 2022 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową.
11. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę dla zadania związanego z budową Sali gimnastycznej w Śleszowicach.
12. Podpisano umowę na wykonanie remontu drogi „Za obwodnicą” w Zembrzycach – Etap I.
13. Gmina Zembrzyce otrzymała kwotę 117 528,00 zł. w ramach podziału rezerwy subwencji ogólnej.
14. Przeprowadzono konsultacje Rocznego Programu Współpracy Gminy Zembrzyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
15. Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu na realizację projektu przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej pn. „Małopolski System Informatyczny” w wysokości 11 158 zł.
16. Gmina Zembrzyce złożyła wniosek w ramach programu „Cyfrowa Gmina” finansowego z funduszy europejskich, którego celem jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Wnioskowana kwota to 168 330,00 zł. przy 100% poziomie dofinansowania.
17. Gmina Zembrzyce oraz Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością w związku z wykonaniem robót wykończeniowych w dobudowanej klatce schodowej przy budynku byłej szkoły w Tarnawie Górnej uzyskała pozwolenie na użytkowanie obiektu w całości.
18. W dniu 21 listopada 2021 roku przeprowadzone zostały uzupełniające wybory Sołtysa Sołectwa Zembrzyce. Sołtysem Zembrzyc została wybrana Pani Iwona Gołąbek.
19. Wójt Gminy Zembrzyce uczestniczył między innymi w:
- obchodach Dnia Nauczyciela
- uroczystościach Święta Niepodległości
- Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa Małopolskiego
- Spotkaniu z PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Żywcu dotyczącym organizacji ruchu turystycznego nad zbiornikiem wodnym Świnna Poręba (Jezioro Mucharskie).