ZAWIADOMIENIE

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zembrzyce, które odbędzie się w dniu 11 maja 2022 roku, tj. środa o godzinie 14-tej w budynku Pawilonu Centrum Rekreacji  w Zembrzycach.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Analiza i zaopiniowanie sprawozdań finansowych Gminy Zembrzyce za rok 2021 r.
  3. Zaopiniowanie wykonania budżetu za 2021 rok.
  4. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia Gminy Zembrzyce.
  5. Zapoznanie się z opinią RIO dotyczącą sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zembrzyce za rok 2021.
  6. Przyjęcie wniosku o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium dla Wójta Gminy.
  7. Sprawy bieżące.
  8. Zakończenie.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Grzegorz Nieciąg