Zembrzyce, dnia 19.01.2023 r.

Rada Gminy Zembrzyce

ZAWIADOMIENIE

Wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów oraz Ochrony Środowiska Rady Gminy Zembrzyce i Komisji Spraw Społecznych, Edukacji, Kultury i Sportu Rady Gminy Zembrzyce odbędzie się w dniu 26 stycznia 2023 roku, tj. czwartek o godzinie 14.00 w budynku Pawilonu Centrum Rekreacji w Zembrzycach.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w postaci zakupu posiłków albo produktów żywnościowych.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej (zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności).
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Zembrzyce Nr II/16/2018 z dnia 30 listopada 2018 r., w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zembrzycach.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Zembrzyce do 2030 roku oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: przyjęcia aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Zembrzyce na lata 2019-2034.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: zmian w uchwale Budżetowej Gminy Zembrzyce na 2023 rok.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zembrzyce.
 11. Przedstawienie sprawozdań z działalności Rady Gminy Zembrzyce.
 12. Sprawy bieżące.
 13. Zakończenie.

Przewodniczący KRGFiOŚ
Małgorzata Góralik

Przewodniczący KSSEKiS
Jolanta Fidelus