ZAWIADOMIENIE

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zembrzyce odbędzie się w dniu 15 maja 2024 roku, tj. środa o godzinie 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Zembrzyce.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Analiza i zaopiniowanie sprawozdań finansowych Gminy Zembrzyce za 2023 rok.
  3. Zaopiniowanie wykonania budżetu za 2023 rok.
  4. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia Gminy Zembrzyce.
  5. Zapoznanie się z opinią RIO dotyczącą sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zembrzyce za rok 2023.
  6. Przyjęcie wniosku o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium dla Wójta Gminy.
  7. Sprawy bieżące.
  8. Zakończenie.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Jan Woźniak