Gospodarka komunalna

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęte:

Uchwałą Rady Gminy Zembrzyce Nr XI/97/19 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie:  wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty:

 • 16,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny;
 • 64,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

 Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe wynosi:

169,00 zł, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;

338,00 zł, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Zmiana stawki opłaty nie rodzi konieczności składania nowej deklaracji. Wysokość opłaty za śmieci wyliczona jest jako iloczyn nowej stawki opłaty i liczby osób podanych w deklaracji.

UWAGA NOWY NR. RACHUNKU !

Opłatę można wnosić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Zembrzyce nr 37 8128 0005 0000 0462 2000 0230, u inkasenta (sołtys) lub w kasie Urzędu Gminy.

Termin wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych:

­          za I kwartał do 15 kwietnia,

­          za II kwartał do 15 maja

­          za III kwartał do 15 września,

­          za IV kwartał do 15 listopada.

Właściciele domków letniskowych, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Zembrzyce zobowiązani są wnosić bez wezwania opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej wysokości za dany rok z góry w terminie do 31 sierpnia danego roku.

Jednocześnie przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, że wszelkie zmiany będące podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np., zmiana ilości osób – przemeldowanie, narodziny dzieci, zgon, zmiana sposobu postępowania z odpadami komunalnymi) skutkują koniecznością złożenia nowej deklaracji z aktualnymi danymi właściciel jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Zembrzyce nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w który nastąpiła zmiana.

Od 2020 roku Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajduje się w miejscowości Zembrzyce przy drodze „Kolejowej”,  budynek byłego składu opału „WIZAN”.

Godziny otwarcia  punktu PSZOK :

poniedziałek – wtorek 8.00 – 10.00 ,

środa  14.00 – 16.00 ,

czwartek – piątek 8.00 – 10.00

oraz  w każdą drugą  i czwartą sobotę miesiąca od godz. 8.00 – 13.00

Terminy zbiórek odpadów komunalnych rok 2020

Styczeń – 7,20                                                                                                  Lipiec – 6,20

Luty –     10,24                                                                                                  Sierpień – 3,17

Marzec –  9,23                                                                                                  Wrzesień – 7,21

Kwiecień – 6,27                                                                                                Październik  – 5,19

Maj – 11,25                                                                                                       Listopad – 2,16

Czerwiec – 8,22                                                                                                Grudzień – 7,21

29 czerwca – mobilne zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz sprzętu eklektycznego i elektronicznego

28 września – mobilna zbiórka opon.

PAMIĘTAJ !

 1. Przeterminowane leki należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazać je do specjalnych pojemników znajdujących się w aptekach na terenie Gminy Zembrzyce lub przekazywać je do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
 2. Zużyte baterie i akumulatory należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazywać je do specjalnych pojemników znajdujących się w budynku użyteczności publicznej i w Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych..
 3. Chemikalia (puszki po farbach, lakierach itp.) należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazywać je do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych.
 4. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazywać je do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub oddawać podczas zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych.
 5. Odpady budowlane i rozbiórkowe powinny być załadowane do odpowiedniego pojemnika przeznaczonego na tego typu odpady (ograniczające pylenie). Pojemnik można zamówić u przedsiębiorcy odbierającego odpady. Odpady remontowo – budowlane będą przyjmowane w Gminny Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
 6. Meble i inne odpady wielkogabarytowe należy przekazywać do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub oddawać podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych.
 7. Odpady ulegające biodegradacji – zalecane jest kompostowanie w przydomowych kompostowniach, ponadto można oddawać je podczas zbiórki odpadów komunalnych  z zastrzeżeniem pkt 8.
 8. Odpady zielone – skoszona trawa, liście, gałęzie itp. zalecane jest kompostowanie.

Do pobrania

 • deklaracja-o-wysokości-opłat-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi - - Pobierz »
  Rozmiar: 417.69 KB
 • Uchwała-RG-Zembrzyce-w-sprawie-regulaminu-utrzymania-czystości-i-porządku-na-terenie-Gminy-zembrzyce - - Pobierz »
  Rozmiar: 273.63 KB
 • Uchwała-RG-Zembrzyce-w-sprawie-terminu-częstotliwości-i-trybu-uiszczania-opłaty-za-odpady - - Pobierz »
  Rozmiar: 316.89 KB
 • Uchwała-RG-Zembrzyce-w-sprawie-ustalenia-wzoru-deklaracji-o-wysokości-opłat-za-odpady-komunlane - - Pobierz »
  Rozmiar: 1.98 MB
 • Uchwała-RG-Zembrzyce-w-sprawie-wyboru-metody-opłaty-za-gospodarowanie-odpadami - - Pobierz »
  Rozmiar: 309.09 KB
 • Ulotka-zasady-segregowania-odpadów - - Pobierz »
  Rozmiar: 193.05 KB