Marszałek Województwa Małopolskiego zaprasza małopolskie organizacje pozarządowe do udziału w wyborach do Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji na lata 2022-2025.

Małopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego (MRDPP) jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym Samorządu Województwa Małopolskiego, funkcjonującym w oparciu o zasady dialogu obywatelskiego. W obszarze zainteresowania Rady jest troska o poprawę relacji partnerskich obu sektorów oraz doskonalenie form współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. Rada jest powoływana na podstawie art. 41a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W celu zachowania regionalnego składu Rady, obszar Województwa został podzielony na 5 Regionów wyborczych:

  • Region Małopolska Południowa obejmujący m. Nowy Sącz oraz powiaty: nowotarski, tatrzański, limanowski, nowosądecki, gorlicki;
  • Region Tarnowski obejmujący m. Tarnów oraz powiaty: dąbrowski, tarnowski, brzeski, bocheński, proszowicki, wielicki;
  • Region Małopolska Zachodnia obejmujący m. Oświęcim oraz powiaty: suski, myślenicki, wadowicki, chrzanowski, oświęcimski;
  • Region Krakowski Obszar Metropolitalny obejmujący powiaty: krakowski, olkuski, miechowski;
  • Region m. Kraków.

Organizacja pozarządowa działająca na terenie Małopolski w danym Regionie wyborczym może zgłosić jednego kandydata do Rady ze swojego Regionu. Organizacja potwierdza zgłoszenie swojej kandydatki/swojego kandydata na formularzu zgłoszeniowym, zgodnie ze sposobem reprezentacji.

Kandydatka/kandydat do MRDPP musi spełnić następujące warunki:

  1. Posiadać wiedzę z zakresu funkcjonowania organizacji pozarządowych w przestrzeni publicznej;
  2. Posiadać doświadczenie w pracy/pracy społecznej/wolontariatu (w tym pełnione funkcje i najważniejsze osiągnięcia) w organizacji pozarządowej;
  3. Wskazać działania/aktywności jakie chciałaby/chciałby podjąć będąc w MRDPP;
  4. Uzyskać 10 imiennych rekomendacji od małopolskich organizacji pozarządowych.

Zgłoszenia należy składać w terminie do 22 czerwca 2022 r. na Dzienniku Podawczym Urzędu, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków lub ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków lub przesłać pocztą z dopiskiem „Małopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego – VI kadencja” na adres korespondencyjny Urzędu: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kancelaria Zarządu, Racławicka 56, 30-017 Kraków.

Więcej informacji: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/wspolpraca/malopolska-rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego-vi-kadencji-nabor-kandydatur .