Zadanie zostało przygotowane i zrealizowane przez Gminę Zembrzyce. W ramach inwestycji wybudowany został chodnik z kostki brukowej o łącznej długości 2069 m. Prawostronny o szerokości 1,25–2,00 m o długości 967,0 m w Tarnawie Dolnej oraz chodnik lewostronny o szerokości 1,50-2,00 m i długości 1102 m w Tarnawie Górnej.

36.jpgProjekt budowlany zawierał bardzo szeroki zakres prac. W ramach budowy chodnika wykonano cały szereg robót budowlanych, w tym między innymi: wykonywane były prace związane z odwodnieniem odcinków drogi i terenów przyległych w postaci kanalizacji deszczowej, przebudowywane zostały zjazdy do posesji, wykonywano miejscowe poszerzenie jezdni, przebudowywane zostały ogrodzenia i część skrzyżowań. W miejscach szczególnie niebezpiecznych zamontowane zostały elementy zabezpieczające ruch pieszych. Ponadto wybudowany został mur oporowy, a w miejscach wysokich skarp nasypu skarpy umocnione zostały ażurowymi płytami betonowymi. Realizacja inwestycji była możliwa dzięki zaangażowaniu się władz Gminy Zembrzyce. Dla tego zadania Gmina Zembrzyce opracowała wniosek aplikacyjny i pozyskała środki finansowe z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 3 325 000 zł. Tym samym w ramach przeprowadzonego przez Gminę Zembrzyce postępowania przetargowego wyłoniono jednego wykonawcę dla trzech odcinków tj. dwa w Tarnawie Dolnej oraz jednego w Tarnawie Górnej – koszt całej inwestycji wg. podpisanej umowy to 3 845 663,20 zł. Udział finansowy Powiatu Suskiego zgodnie z podpisanym porozumieniem w całości zadania to 260 500 zł. Koszt opracowania niezbędnej dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę jak również późniejsza aktualizacja kosztorysowa oraz nadzór inwestorski sfinansowana została przez Gminę Zembrzyce. Celem głównym inwestycji była poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, którzy aktualnie mogą bezpiecznie i komfortowo przemieszczać się głównymi drogami biegnącymi przez Tarnawę Górną i Tarnawę Dolną. Inwestycja ta ponadto bardzo korzystnie wpłynęła na prezentację i wygląd naszych miejscowości.

 

40     41 

polski lad chodnik