W styczniu 2023 roku Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach podpisał umowę z Zarządem Województwa Małopolskiego na dofinansowanie projektu „Poprawa dostępu do świadczeń zdrowotnych udzielanych przez SG ZOZ w Zembrzycach poprzez dobudowę windy w budynku Przychodni Zdrowia w Zembrzycach oraz zakup i wymianę aparatury i sprzętu medycznego” finansowanego z projektów Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej 12 Infrastruktura Społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.

Logo Rzeczpospolitej Polskiej,  logo Urzędu Marszałkowskiego Województwa  Małopolskiego oraz logo Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiotowy projekt został napisany w 2018 roku, został zweryfikowany poprawnie, niestety na tamten moment w związku z brakiem środków finansowych jakie były przeznaczone na ten cel projekt SG ZOZ w Zembrzycach znalazł się na liście rezerwowej.

Przedmiotem projektu jest poprawa jakości, efektywności i dostępu do oferowanych przez Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach świadczeń zdrowotnych. Efekty te będą osiągnięte poprzez:

  • Poprawę dostępu do świadczeń zdrowotnych poprzez usunięcie barier architektonicznych
  • Zakup i wymiana sprzętu i aparatury medycznej
  • Wydatki IT.

Poprawa dostępu do świadczeń zdrowotnych poprzez usunięcie barier architektonicznych

Pomieszczenia budynku Przychodni Zdrowia w Zembrzycach usytuowane są na parterze oraz na piętrze. Budynek wymagał zlikwidowania barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych aby umożliwić im swobodny dostęp do oferowanych przez Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach świadczeń zdrowotnych, dlatego projekt zakładał dobudowanie windy zewnętrznej wraz z miejscem parkingowym oraz dostosowanie korytarzy i toalet dla osób niepełnosprawnych, jak i również osób starszych mających trudności z przemieszczaniem się oraz kobietom ciężarnym. Wskazane wyżej usprawnienia pozwolą na lepszą komunikację wewnętrzną i zewnętrzną w budynku, co przyczyni się do zapewnienia większego bezpieczeństwa pacjentów w placówce. Pomimo, iż w 2018 roku SG ZOZ w Zembrzycach znajdował się na liście rezerwowej zrealizował tą część projektu.

Zakup i wymiana sprzętu i aparatury medycznej

Nowo zakupiony sprzęt będzie miał nowoczesne funkcje i parametry, co jest ważnym czynnikiem przy świadczeniu usług leczniczych na wysokim poziomie. Dzięki nowoczesnej aparaturze medycznej poprawi się dostępność do racjonalnej diagnostyki, co pozwoli na: dokładniejszą diagnostykę, szybsze leczenie zachowawcze, wcześniejsze kierowanie pacjentów na zabiegi, lepsze prowadzenie pacjentów po zabiegach. SG ZOZ w Zembrzycach w ramach projektu planuje zakupić: unit stomatologiczny, sterylizator, EKG, AED, KTG, aparat do koagulacji, aparat do krioterapii, laser CO2, destylator wody, wózki inwalidzkie.

Wydatki w zakresie IT

Zakup sprzętu IT (serwer, komputery, drukarki) poprawi komunikację poprzez elektroniczny obieg dokumentacji medycznej, zwiększy się czytelność tej dokumentacji, a co za tym idzie zmniejszy ryzyko wystąpienia błędu medycznego.

W dniu 1 marca w Tarnowie w agendzie zamiejscowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Janusz Lenartowicz kierownik SG ZOZ w Zembrzycach odebrał potwierdzenie dofinansowania projektu unijnego, wartość projektu 743126,51 zł z dofinanso- waniem do wysokości 557344,85 zł.

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach w 2022 roku pozyskał grant w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa. Pakiet medyczny 3. Wsparcie grantowe placówek POZ”, którego celem było zapobieganie negatywnym skutkom pandemii COVID-19 w województwie małopolskim poprzez poprawę bezpieczeństwa ochronę zdrowia i zachowanie życia pracowników podstawowej opieki zdrowotnej w szczególności personelu medycznego oraz ich pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych w czasie pandemii COVID-19. SG ZOZ w Zembrzycach cel ten osiągnął poprze doposażenie placówki w środki ochrony indywidualnej, środki do dezynfekcji sprzętu i powierzchni, zakup urządzeń dezynfekujących (zamgławiacze, sterylizator UVC, lampy bakteriobójcze przepływowe) oraz zakup drobnego sprzętu medycznego (Aparaty do mierzenia ciśnienia, koncentrator tlenu, pulksoksymetry, termometry do pomiaru temperatury ciała). Wydatki objęte wsparciem grantowym wyniosły 27.333,53 z czego dofinansowanie było w kwocie 23233,50 zł.

 Pan Janusz Lenartowicz w Tarnowie w agendzie zamiejscowej Urzędu Marszałkowskiego WOjewództwa Małopolskiego odbiera potwierdzenie dofinansowania projektu unijnegoo. fot. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego/UMWM

Zakupiony sprzęt w ramach projektu.

Wyremontowana teoaleta.

Winda na zewnątrz budynku przychodni w Zembrzycach.

Fotel dentystyczny.

Nowy sprzęt na ladzie.