W ramach pozyskanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gmina Zembrzyce realizuje zadanie pn. ”Inwestycje w infrastrukturę turystyczną Gminy Zembrzyce”.

Zadanie to związane jest z realizacją kilku przedsięwzięć w różnych sołectwach. W  ramach tego zadania będą realizowane 4 inwestycje: dla dwóch zadań zakończono stosowne procedury przetargowe, w ramach których wyłoniono i podpisano stsowne umowy z wykonawcami, dla inwestycji w Tarnwie Dolnej trwa obecnie postępowanie przetargowe. 

1. „Nadbudowa budynku Centrum Rekreacji i Wypoczynku Nad potokiem Paleczka położonego w miejscowości Zembrzyce”. Inwestycja obejmuje swym zakresem nadbudowę w/w obiektu, którego wymiary zewnętrzne wynoszą 14,26 m x 51,54 m (dach dwuspadowy o nachyleniu połaci równym 25 stopni oraz pulpitowym o nachyleniu połaci równym 5 stopni). Planowana inwestycja w swoim głównym celu ma zapewnić zabezpieczenie budynku przed przemakaniem stropu ostatniej kondygnacji, co dzieje się w obecnej chwili. Nie przewiduje się adaptacji poddasza na cele użytkowe. Projektowana nadbudowa istniejącego budynku będzie polegać na częściowej rozbiórce istniejącej konstrukcji dachu wraz z przykryciem. Wykonana zostanie ścianka kolankowa pod nową konstrukcję oraz nowa konstrukcja dachu ze zmienioną geometrią oraz poszyciem dachowym. Wykonawcą przedmiotowej inwestycji będzie podmiot wyłoniony w postępowaniu przetargowym tj. Firma Usługowo-Handlowa Krzysztof Pacyga, Zawoja, 34-222 Zawoja, a koszt wykonania  inwestycji to 428 040,00 zł.

2. „Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Tarnawa Górna” to kompleksowa modernizacja obiektu komunalnego znajdującego się w Gminnej Ewidencji Zabytków.  Zakres planowanego remontu obejmuj szereg prac. W obrębie elewacji będzie to: demontaż okładzin elewacyjnych na poziomie poddasza wraz ze szczytami, oczyszczenie, impregnacja, uszczelnienie, wymiana listew maskujących na ścianach na poziomie parteru, wykonanie rusztu, ocieplenie wełną drzewną, wykonanie odeskowania szczytów i ścian na poddaszu, impregnacja, wymiana podstrzechówek (ewentualnie rusztu), impregnacja, wymiana parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej w kolorze pokrycia dachu, skucie i uzupełnienie podkładu tynkarskiego na cokole , wykonanie tynku cem-wap. faktura nakrapiana, wykonanie opaski wokół budynku z obrzeża betonowego, wypełnienie korą kamienną, gr. warstwy ok. 5 cm renowacja balustrad schodowych (oczyszczenie, malowanie p. rdzewne i chemoodporne). Prace dotyczyć będą również dachu, gdzie planowana jest: rozbiórka pokrycia dachowego z demontażem łat, demontaż obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, odgromienia, ewentualne wzmocnienie krokwi za pomocą nadbitek, montaż folii wstępnego krycia za pomocą kontrłat, łacenie i pokrycie dachu blachą modułową w formie dachówki z posypką z kruszywa wulkanicznego, kolor zbliżony do naturalnej dachówki, montaż obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, odgromienia, obróbka komina, uzupełnienie ocieplenia skosów, stropu od góry - za pomocą wełny drzewnej mineralnej. Planowana inwestycja to nie tylko prace zewnętrzne – również wewnątrz obiektu przewidziano stosowne prace. W piwnicy zaplanowano  wykonanie cięcia posadzki z wykopami i montażem wpustu podłogowego, rurociągu pcv fi 100 mm oraz studni do odprowadzenia wód opadowych zalewających doraźnie pomieszczenia. Obsypanie piaskiem, uzupełnienie podkładu, ułożenie płytek gres w płaszczyźnie istniejącej posadzki, malowanie pomieszczeń, wymiana drzwi do kotłowni, płytkowanie ścian i posadzki w pomieszczeniu kotłowni, demontaż urządzeń kotłowni z przygotowaniem pomieszczenia na potrzeby nowego źródła ogrzewania, wymiana lamp oświetleniowych, montaż pompy pływakowej z odprowadzeniem wody na zewnątrz, wymiana rur wodociągowych. Na parterze nastąpi wymiana posadzek, wymiana okładzin ściennych wraz z ociepleniem, wymiana oświetlenia i częściowo okablowania, remont zaplecza sanitarnego (WC z kącikiem gospodarczym), wymiana sufitów podwieszanych, renowacja boazerii ściennej i schodów na poddasze, roboty instalacyjne w kuchni, okładziny i malowanie ścian. Ponad to przewidziano wymianę posadzki na klatce schodowej, renowację boazerii i poręczy schodowych, montaż wyłazu sufitowego, renowację drzwi - 2 szt oraz ocieplenie ścian strychu z wykonaniem okładziny z płyt wiórowych. Całość inwestycji zwieńczy remont kotłowni wraz z wymianą  źródła ciepła i będą to prace polegające na demontażu urządzeń kotłowni i zbiornika c.w.u., montaż nowego pieca c.o. zasilanego peletem, montaż zasobnika c.w.u. i pompą, zaworem zwrotnym, zaworami odcinającymi oraz wymiana rurociągów ciepłej, zimnej wody, montaż kompletnego wkładu kominowego ze stali żaroodpornej. Wykonawcą przedmiotowej inwestycji będzie podmiot wyłoniony w postępowaniu przetargowym tj. Julkar Kompleksowe Usługi Budowlane Agnieszka Chromy. Planowany koszt inwestycji to 478 726,74 zł.

3. „Budowa placu rekreacyjno-sportowego w Tarnawie Dolnej” .Przedmiotem inwestycji jest budowa ogólnodostępnego placu rekreacyjno-sportowego, złożonego z elementów małej architektury, urządzeń do zabaw dla dzieci i młodzieży oraz urządzeń sprzyjających aktywności fizycznej oraz rozwijaniu siły, zręczności i wytrzymałości typu „street workout” przeznaczonych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Zaprojektowany plac rekreacyjno- sportowy obejmuje m.in. elementy małej architektury takie jak: zestaw zabawowy - Linearium, zestaw zabawowy, zjazd linowy długości 20 m oraz zestaw gimnastyczny. Ponadto wykorzystane zostaną elementy istniejącego placu zabaw (po uprzednim oczyszczeniu i odnowieniu) takie jak: karuzela talerzowa, zjeżdżalnia , huśtawka wagowa szt. 2 oraz huśtawka pojedyncza z siedziskiem.  Nawierzchnie placu rekreacyjno-sportowego stanowić będzie na jego części poliuretanowa nawierzchnia dwu warstwowa. Dolna warstwa wykonana z czarnego granulatu gumowego SBR o grubości 35mm, natomiast warstwę wierzchnią stanowić będzie kolorowy granulat kauczukowy EPDM grubości 10mm. Na pozostałej części placu rekreacyjno-sportowego zaprojektowano nawierzchnie z kruszywa frakcji 0-2mm (piasek naturalny). Powierzchnia placu rekreacyjno-sportowego to około 1367 m2 z czego część sportowa to 807 m2 a część rekreacyjna (zielona) to 560 m2. Obecnie trwają stosowne procedury związane z wyłonieniem wykonawcy dla w/w zadania.

Źródłem finansowania tej inwestycji  będą środki pochodzące z  Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, ponadto zadanie będzie finansowanie w wysokości 146 830 zł  z Województwa Małopolskiego w ramach projektu "Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS" oraz  fundusze w wysokości 131 674 zł z działania pn. „Liczba inwestycji ogólnodostępnych i niekomercyjnych związanych z kultywowaniem tradycji i upowszechnianiem rekreacji i sportu” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich realizowanego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Podbabiogórze”. Szacowany koszt zadania to  540 829,72 zł.

 

4.„Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Marcówce (były ośrodek wczasowy). Budynek ośrodka zmieni swój wygląd. W ramach prac termomodernizacyjnych planuje się wykonać ocieplenie ścian styropianem 15 cm, grafitowym, w sumie ocieplonych zostanie blisko 700 m2 . Wymieniona zostanie również stolarka okienna o powierzchni ok. 102,583 m2, wraz z koniecznymi robotami pomocniczymi, także wymienione zostaną drzwi zewnętrzne o powierzchni ok. 9,11 m2. Przeprowadzony zostanie remont schodów zewnętrznych prowadzących do wejścia głównego, zaplecza kuchennego oraz do kotłowni. Wewnątrz pomieszczeń planuje się zainstalowanie rekuperatory wewnątrz – ścienne w celu wspomagania wymiany powietrza w budynku na parterze i piętrze. Strop budynku o powierzchni 350 m2 zostanie ocieplony granulatem celulozowym, w pozostałej części ocieplony zostanie wełną mineralną. Pokrycie dachu zostanie częściowo wymienione, dach zostanie  pomalowany i wyposażony w nową instalację odgromową. Łączny koszt planowanych prac to 640 479,49 zł, w tym środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych stanowić będą  kwotę 576 448,56 zł, pozostałą kwotę 64 030,93 zł gmina pokryje ze środków własnych.