OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Zembrzyce

z dnia 08.11.2021r.
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 48 ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) po uzyskaniu stanowiska Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suchej Beskidzkiej w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla:

  1. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zembrzyce, opracowywanej na podstawie Uchwały Nr XIX/186/21 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 26 lutego 2021 r.

informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla ustaleń ww. dokumentu.

W oparciu o zapisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) Wójt Gminy Zembrzyce wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suchej Beskidzkiej z wnioskiem o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zembrzyce, uzasadniając wniosek faktem, iż projektowane zmiany studium mają ściśle ograniczony, wąski zakres merytoryczny a korygowane ustalenia nie spowodują negatywnego oddziaływania na środowisko.

W odpowiedzi otrzymanano:

  • uzgodnienie możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego Gminy Zembrzyce – pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 28 czerwca 2021 r. znak: OO.410.3.22.2021.MZi,
  • uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zembrzyce - opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suchej Beskidzkiej z dnia 22 czerwca 2021r. znak: NNZ.90830.1.16.2021

Uzasadnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Zakres zmiany studium obejmuje wyłącznie zmianę ustaleń tekstowych w rozdziale 10.2 „ Obszary narażone na osuwiska” oraz w rozdziale 11.3 „ Dopuszczalny zakres zmian zapisów Studium w nowych edycjach planów miejscowych”. Wprowadzone zmiany w ustaleniach studium dla terenów potencjalnie narażonych na ruchy mas ziemnych mają na celu doprowadzenie do zgodności zapisów tego dokumentu z obowiązującymi przepisami prawa. Zmiany wprowadzone w rozdziale 11.3 „Dopuszczalny zakres zmian zapisów Studium w nowych edycjach planów miejscowych”, odnosić się będą w szczególności do usankcjonowania ustaleń obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz dostosowania ustaleń planów do uwarunkowań wynikających z przepisów odrębnych. Proponowane zmiany w ustaleniach tekstowych studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zembrzyce stanowią niewielką modyfikację przyjętego dokumentu w zakresie niepowodującym znaczącego oddziaływania na środowisko w tym na Park Krajobrazowy Beskidu Małego.
Zmiana studium nie spowoduje poszerzenia obszarów wskazanych w studium do zabudowy, ani nie spowoduje zmiany wskaźników dotyczących zagospodarowania i użytkowania terenów. Nie ulegnie zmianie rodzaj i skala oddziaływania na środowisko. Na obszarze objętym zmianą nie występują obszary o szczególnych właściwościach naturalnych lub posiadających znaczenie dla dziedzictwa kulturowego. Obszary te położone są częściowo w Parku Krajobrazowym Beskidu Małego oraz jego otulinie.

Informacje o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zembrzyce, opracowywanej na podstawie Uchwały Nr XIX/186/21 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 26 lutego 2021 r. w formie obwieszczenia umieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zembrzyce, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zembrzyce i na stronie internetowej Urzędu Gminy Zembrzyce www.zembrzyce.pl

Wójt Gminy Zembrzyce
mgr Łukasz Palarski