Zembrzyce, dnia 28 października 2021 r.

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu:

 • projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnawa Górna,
 • projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Śleszowice,
 • projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnawa Dolna.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.), a także w związku z uchwałami Rady Gminy Zembrzyce: Nr XIX/183/2021 z dnia 26 lutego 2021 r., zmienioną uchwałą Nr XX/193/2021 z dnia 12 marca 2021 r.; Nr XIX/184/2021 z dnia 26 lutego 2021 r., zmienioną uchwałą Nr XX/194/2021 z dnia 12 marca 2021 r. i Uchwałą Nr XXVII/235/21 z dnia 27 października 2021r.; Nr XIX/185/2021 z dnia 26 lutego 2021 r., zmienioną uchwałą Nr XX/195/2021 z dnia 12 marca 2021 r. i Uchwałą Nr XXVII/236/21 z dnia 27 października 2021r.;

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:

 • projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnawa Górna,
 • projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Śleszowice,
 • projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnawa Dolna.

Projekty ww. dokumentów udostępnione zostaną do publicznego wglądu w dniach od 5 listopada do 26 listopada 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, Sala Narad - parter, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu.
Ponadto projekty ww. planów udostępnione zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zembrzyce i na stronie internetowej Urzędu Gminy Zembrzyce www.zembrzyce.pl.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w ww. projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przeprowadzona w dniu 18 listopada 2021 r. o godzinie 10.00, w Pawilonie Centrum Rekreacji w Zembrzycach, Zembrzyce 584.

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną i obowiązujące przepisy dotyczące ograniczeń w zakresie odbywania spotkań i zgromadzeń informuje się, że w dyskusji publicznej jednocześnie będzie mogła wziąć udział ilość osób przewidziana przepisami obowiązującymi w dniu jej organizacji, przy czym dyskusja potrwa do momentu zapewnienia w niej udziału wszystkim zainteresowanym. W przypadku zmiany przepisów, termin dyskusji publicznej, tryb jej przeprowadzenia oraz termin spotkania informacyjnego mogą ulec zmianie.

Zgodnie z art. 8c i art. 18 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w ww. projektach planu, może wnieść uwagi do wyłożonych do publicznego wglądu projektów. Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 grudnia 2021 r. w sposób określony w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - w formie papierowej na adres Urzędu Gminy Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, w tym podczas dyskusji publicznej, lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres e-mail: oraz za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP - z podaniem oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, a także imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Zembrzyce.

Uwagi są rozpatrywane w terminie nie krótszym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Wójta Gminy Zembrzyce. Sposób rozpatrzenia zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zembrzyce oraz na stronie internetowej www.zembrzyce.pl.

Informuję, że:

 1. Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie.
 2. Administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Wójt Gminy Zembrzyce z siedzibą 34-210 Zembrzyce 540 i są one podawane w celu składania uwag do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 3. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym jako dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby archiwum zakładowego, nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe. 
 5. Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym i ma charakter obowiązkowy.
 7. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.
 8. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 11 w związku z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 16 w związku z załącznikiem nr 9 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1587), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 9. Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
 10. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: lub pisemnie na adres Administratora.
 11.  Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
 12. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 13. W przypadku żądania informacji o źródle danych (art. 15 ust. 1 lit. g RODO) prawo to podlega ograniczeniu, jeżeli wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano- art. 8a ust. 1 ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 741 z późn. zm.),
 14. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Wójt Gminy Zembrzyce
mgr Łukasz Palarski

pdfProjekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnawa Górna344.3 KB

pdf10_mpzp_tg_1.pdf1.57 MB

pdf10_mpzp_tg_2.pdf1.6 MB

pdf10_mpzp_tg_3.pdf1017.96 KB

pdf10_mpzp_tg_4.pdf1.25 MB

pdfProjekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Śleszowice332.18 KB

pdf09_mpzp_sl_1.pdf1.74 MB

pdf09_mpzp_sl_2.pdf2.14 MB

pdf09_mpzp_sl_3.pdf1.75 MB

pdf09_mpzp_sl_4.pdf3 MB

pdf09_mpzp_sl_5.pdf1.8 MB

pdf09_mpzp_sl_6.pdf1.25 MB

pdf09_mpzp_sl_7.pdf1.44 MB

pdf09_mpzp_sl_8.pdf1.71 MB

pdfProjekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnawa Dolna338.81 KB

pdf11_mpzp_td_1.pdf1.58 MB

pdf11_mpzp_td_2.pdf1.58 MB

pdf11_mpzp_td_3.pdf1.59 MB

pdf11_mpzp_td_4.pdf2.33 MB

pdf11_mpzp_td_5.pdf1.44 MB

pdf11_mpzp_td_6.pdf1.54 MB

pdf11_mpzp_td_7.pdf2.18 MB

pdf11_mpzp_td_8.pdf1.6 MB

pdf11_mpzp_td_9.pdf1.58 MB

pdf11_mpzp_td_10.pdf1.36 MB

pdf11_mpzp_td_11.pdf2.26 MB

pdf11_mpzp_td_12.pdf1.37 MB

pdf11_mpzp_td_13.pdf1.77 MB

pdf11_mpzp_td_14.pdf1.96 MB

pdf11_mpzp_td_15.pdf1.85 MB

pdf11_mpzp_td_16.pdf1.83 MB

pdf11_mpzp_td_17.pdf1.69 MB

pdf11_mpzp_td_18.pdf1.81 MB

pdf11_mpzp_td_19.pdf1.04 MB