punktInformujemy, że od 25 czerwca br. w Urzędzie Gminy w Zembrzycach został uruchomiony Punkt Konsultacyjny rządowego Programu Priorytetowego Czyste Powietrze obsługiwany przez pracownika Referatu Inwestycji i Rozwoju - (parter – sala narad).

Punkt czynny jest w  środę w godzinach 9.00 - 14.00, oraz czwartek w godzinach 7.00 – 12.00.

W Punkcie Konsultacyjnym jest możliwość skonsultowania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego ,,Czyste Powietrze” oraz jego złożenie. Następnie wniosek przesyłany jest do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, gdzie następuje jego ocena merytoryczna.


Uruchomiony Punkt Konsultacyjny ma na celu ułatwienie mieszkańcom Gminy Zembrzyce aplikowanie o dofinansowanie lub pożyczkę w ramach Programu Priorytetowego Czyste

Powietrze. Utworzenie punktu jest realizacją zawartego porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie a Gminą Zembrzyce.

Mamy nadzieję, że funkcjonowanie Punktu zachęci mieszkańców do skorzystania z dofinansowania m.in. do wymiany kotłów, przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych, a w

efekcie do poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Zembrzyce.


Zachęcamy do korzystania z punktu!


Zachęcamy również do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat Programu Priorytetowego Czyste Powietrze dostępnymi na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/ 

Założenie konta na portalu beneficjenta jest pierwszym i najważniejszym krokiem w procedurze aplikowania o dofinansowanie!

Konto Beneficjenta należy założyć na stronie: https://portal.wfos.krakow.pl/register_of

 

Dane niezbędne do wypełnienia wniosku:

 • PESEL swój oraz współmałżonka / współmałżonki
 • Numer ewidencyjny działki
 • Numer księgi wieczystej
 • Rok wystąpienia o zgodę na budowę / zgłoszenie budowy
 • Powierzchnia całkowita budynku / lokalu mieszkalnego w m2
 • Numer rachunku bankowego do wypłaty dofinansowania
 • Wartość rocznego dochodu
 • Dokument potwierdzający prawo własności budynku mieszkalnego (jeśli dla budynku lub nieruchomości gruntowej nie została założona księga wieczysta np. akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo własności budynku)
 • W przypadku ubiegania się również o dofinansowanie na termomodernizację liczba m2 okien, drzwi, ocieplenia ścian / stropu
 • Zaświadczenie upoważniające do ubiegania się o podwyższony poziom dofinansowania wydane zgodnie z art. 411 ust. 10g Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska
 • Jeżeli inwestycja została już rozpoczęta – data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego
 • W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej powierzchnia przeznaczona pod prowadzenie tej działalności
 • W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego liczba ha przeliczeniowych

Za poprawność i rzetelność danych wprowadzonych do wniosku, w tym za zgodność danych ze stanem faktycznym, odpowiada wyłącznie Wnioskodawca. Rozpatrywanie złożonych w

gminnym punkcie konsultacyjnym wniosków i przyznawanie dofinansowań należy do kompetencji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.