Wójt Gminy Zembrzyce ogłasza nabór wniosków na udzielanie dotacji celowych na dofinansowanie zadań w ramach „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zembrzyce” w terminie od dnia 10.05.2021 r. do dnia 20.10.2021 r.

Wnioski o udzielenie dotacji przyjmowane będą w trybie ciągłym do 20 października 2021 r. i rozpatrywane na bieżąco według terminu złożenia poprawnego i kompletnego wniosku o udzielenie dotacji, do wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel w uchwale budżetowej Gminy Zembrzyce na 2021 r.

Złożenie niniejszego wniosku nie gwarantuje otrzymania dotacji, warunkiem udzielenia dotacji jest zawarcie umowy pomiędzy Gminą Zembrzyce, a ubiegającym się o dotację.

Refundacji podlegają wyłącznie koszty poniesione po zawarciu umowy z Gminą Zembrzyce.

Dotacja udzielana jest na podstawie zawartej umowy pomiędzy Wnioskodawcą, a Gminą Zembrzyce i stanowi częściową refundację kosztów inwestycji związanej ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne.

Zakres rzeczowy inwestycji wynikający ze współfinansowania obejmował będzie wykonanie:

1) Demontażu źródeł ciepła niespełniających wymogów Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego nr XXXII/452/17 z dnia 23 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

2) Zakupu i montażu źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u. w rozumieniu załącznika nr 1 do Regulaminu udzielania dotacji celowych na dofinansowanie zadań w ramach „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zembrzyce”.

Koszty kwalifikowane inwestycji  określone są w załączniku nr 1 do  Regulaminu udzielania dotacji celowych na dofinansowanie zadań w ramach „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zembrzyce”.

Wszelkie pozostałe koszty (np. prace projektowe, koszty eksploatacji nowego źródła ogrzewania) konieczne do poniesienia przez Wnioskodawcę w celu prawidłowej realizacji inwestycji uznaje się za niekwalifikowane.

Maksymalna kwota dotacji, o jaką może ubiegać się Wnioskodawca to 5000 zł lub 6000 zł w zależności od rodzaju montowanego źródła ciepła, zgodnie z załącznikiem nr 1 do  Regulaminu udzielania dotacji celowych na dofinansowanie zadań w ramach „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zembrzyce”.

Mieszkańcy samodzielnie dokonują wyboru instalacji i instalatorów przy uwzględnieniu ustalonych w programie parametrów.

Wnioski można składać w siedzibie Urzędu Gminy Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr tel. 33 8746 040 wew. 107, wew. 109.

Do pobrania:

pdfWniosek o udzielenie dotacji 2021210.7 KB

pdfZgoda współwłaściciela137.86 KB

pdfWzór pełnomocnictwa138.73 KB

pdfUchwała Rady Gminy Zembrzyce Nr XIX/180/21654.37 KB

pdfUchwała Rady Gminy Zembrzyce Nr XX/192/21589.57 KB

pdfZarządzenie Wójta Gminy Zembrzyce nr 52/2021 z dnia 07.05.2021199.91 KB

pdfPrzykładowy wypełniony wniosek 2021290.67 KB