Gospodarka - Gmina Zembrzyce

Menu górne

Rozmiar czcionki

Wysoki kontrast

Język

Gospodarka

Wójt Gminy Zembrzyce ogłasza nabór wniosków na udzielanie dotacji celowych na dofinansowanie zadań w ramach „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zembrzyce” w terminie od dnia 10.05.2021 r. do dnia 20.10.2021 r. Wnioski o udzielenie dotacji przyjmowane będą w trybie ciągłym do 20...

Czyste powietrze to dobro wspólne, o które każdy z nas powinien dbać. Warto wiedzieć, że szkodliwy wpływ na zdrowie mają  zanieczyszczenia gazowe, takie jak tlenek węgla (CO) dwutlenek siarki (SO2), dwutlenek azotu (NO2), a także pył zawieszony PM10, PM2,5, zawierający substancje toksyczne...

Zgodnie z nowymi zapisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2017 r.,  poz. 328 ze zm.) organ regulacyjny (Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie) ocenia projekt...

Uchwała Nr XIX/186/21 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 26 luty 2021 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zembrzyce. Do pobrania tekst uchwały [TUTAJ]   Uchwała Nr XIX/152/16 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 27...

Uchwała Nr XX/194/2021 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Zembrzyce nr XIX/184/2021 z dnia 26.02.2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Śleszowice.  Do pobrania tekst uchwały...

Uchwała Nr XX/193/2021 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Zembrzyce nr XIX/183/2021 z dnia 26.02.2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnawa Górna.  Do pobrania tekst...

Uchwała Nr XX/195/2021 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Zembrzyce nr XIX/185/2021 z dnia 26.02.2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnawa Dolna. Do pobrania tekst uchwały...