There is no translation available.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

 Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko wybrana została:

Pani BEATA STANASZEK, zam. Sucha Beskidzka

UZASADNIENIE:

Pani Beata Stanaszek posiada odpowiednie kwalifikacje i wiedzę merytoryczną wymaganą na przedmiotowym stanowisku.
Kandydatka posiada wykształcenie wyższe ze specjalizacją z zakresu organizacji pomocy społecznej oraz udokumentowane długoletnie doświadczenie zawodowe w pracy w pomocy społecznej.
Posiada również bardzo dobrą znajomość oraz umiejętność stosowania przepisów w zakresie pomocy społecznej oraz realizacji pozostałych zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

Wójt Gminy Zembrzyce ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zembrzycach


1. Miejsce wykonywania pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach, 34-210 Zembrzyce 540


2. Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy


3. Planowane zatrudnienie: od dnia 27 sierpnia 2021 r.


4. Rodzaj pracy: praca administracyjno - biurowa i w terenie


5. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe,
4) nieposzlakowana opinia,
5) osoba nie karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
6) wykształcenie wyższe oraz specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020, poz. 1876),
7) doświadczenie zawodowe: minimum 5 lat stażu pracy, w tym co najmniej 3 letni staż pracy w pomocy społecznej,
8) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.


6. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość przepisów prawnych m.in. z zakresu: pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustalania i wypłat zasiłków dla opiekunów, pomocy państwa w wychowaniu dzieci, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspierania kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, pomocy kombatantom, finansów publicznych, zamówień publicznych, samorządu gminnego, pracowników samorządowych, prawa pracy, ochrony danych osobowych oraz aktów wykonawczych, kodeksu postępowania administracyjnego,
2) umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi oraz gospodarką finansową jednostki,
3) zdolności organizacyjne, umiejętność pracy w zespole,
4) odpowiedzialność, obowiązkowość, systematyczność, komunikatywność, rzetelność,
5) wysoka odporność na stres,
6) dobra znajomość obsługi komputera.

7. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) kierowanie działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zembrzycach (GOPS) i reprezentowanie GOPS na zewnątrz,
2) planowanie, organizowanie i nadzorowanie pracy GOPS,
3) dbałość o zapewnienie i utrzymanie odpowiedniego poziomu usług świadczonych przez GOPS,
4) realizacja celów i zadań GOPS zgodnie z jego statutem oraz przepisami w tym zakresie,
5) prowadzenie postępowań oraz wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie zadań własnych gminy oraz zleconych, na podstawie wydanych w tym zakresie upoważnień,
6) przygotowanie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej,
7) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym GOPS, przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych, gospodarowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń
Socjalnych,
8) wykonywanie wszystkich czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników GOPS,
9) zarządzanie majątkiem GOPS, zarówno ruchomym jak i nieruchomym i jego właściwe zabezpieczenie,
10) organizacja obsługi i działalności administracyjnej, finansowej i gospodarczej GOPS,
11) wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających zgodność przetwarzania danych osobowych przez GOPS z przepisami o ochronie
danych osobowych,
12) prowadzenie dokumentacji GOPS przewidzianej odrębnymi przepisami oraz wytycznymi,
13) wykonywanie zadań kierownika jednostki budżetowej.


8. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w GOPS Zembrzyce
W miesiącu poprzedzającym datę konkursu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przekroczył 6%.


9. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
b) list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do konkursu,
c) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje zawodowe
d) kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy,
e) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, z podaniem numeru telefonu,
f) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
g) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
h) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych, związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
i) w przypadku osoby niepełnosprawnej kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
j) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku kierownika GOPS,
k) oświadczenie o treści: „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.)”,
l) oświadczenie o treści: „Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publicznej publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy o pracownikach samorządowych”.

Oświadczenia, kwestionariusz osobowy oraz list motywacyjny należy własnoręcznie podpisać, a kopie dokumentów załączonych do aplikacji potwierdzić za zgodność z oryginałem poprzez zamieszczenie klauzuli: ”za zgodność z oryginałem oraz data i podpis”.


10. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
Komplet wymaganych dokumentów aplikacyjnych, w zamkniętej kopercie z napisem „Nabór na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zembrzycach” należy:
- przesłać na adres: Urząd Gminy Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540 lub
- złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Zembrzyce, w godzinach pracy Urzędu, w terminie do dnia 10 sierpnia 2021 r. do godziny 12:00.
Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.
O dotrzymaniu terminu decyduje data i godzina wpływu dokumentów do Urzędu Gminy Zembrzyce. Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

11. Informacje dodatkowe:
1) kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne i tym samym zakwalifikowali się do drugiego etapu naboru, zostaną powiadomieni telefonicznie,
2) aplikacje, które wpłyną po terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.
3) informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy, w Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zembrzyce oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zembrzyce,
4) kandydaci, których dokumenty nie spełnią wymagań formalnych nie będą powiadamiani o dalszym toku naboru.
5) dokumenty aplikacyjne osób, które nie zostały zakwalifikowane do dalszego postępowania, po zakończonym naborze będzie można odebrać w tut. Urzędzie, w ciągu 2 tygodni po zakończeniu naboru,
6) o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zawiadomieni,
7) informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej i w BIP Urzędu Gminy i GOPS.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1; dalej: RODO jako informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Wójt Gminy Zembrzyce.
2) Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pomocą adresu email: lub pisemnie na adres Administratora.
3) Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
4) W związku z powyższym podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią:
a) 1art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221 § 1 oraz § 3-5- ustawy z 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy,
b) 2art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
c) 3art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
5) Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od momentu zakończenia rekrutacji.
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy od chwili otrzymania przez Administratora aplikacji rekrutacyjnej.
6) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
7) Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
8) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo do usunięcia danych osobowych;
e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
9) Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 oraz § 3-5 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
10) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.