There is no translation available.

Aktualizacja terminów po zmianie uchwały antysmogowej

Do 30 kwietnia 2024 roku należy wymienić:

  • kotły pozaklasowe i kotły poniżej klasy 3 wg normy PN-EN 303-5:2012
  • kominki (również tzw. ogrzewacze pomieszczeń, piece kaflowe czy popularne „kozy”) niespełniające wymagań ekoprojektu lub nieposiadające sprawności cieplnej na poziomie co najmniej 80%

do 31 grudnia 2026 roku należy wymienić:

  • kotły klasy 3 i 4 wg normy PN-EN 303-5:2012

Budujesz nowy dom lub wymieniasz piec?

Jeżeli zdecydujesz się na urządzenie na pellet, drewno lub węgiel, musisz zastosować nowoczesny kocioł lub kominek, który spełnia wymagania ekoprojektu. Kocioł na paliwa stałe musi posiadać automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów zgazowujących paliwo) i nie może być wyposażony w ruszt awaryjny.

Spalanie węgla niskiej jakości (muły, floty, drobny miał) oraz drewna i biomasy o wilgotności powyżej 20% jest zakazane.

Kogo dotyczy uchwała antysmogowa? Wymagania uchwał antysmogowych nie ograniczają się wyłącznie do osób fizycznych!

Uchwała antysmogowa jest aktem prawa miejscowego i obowiązuje wszystkich na obszarze województwa małopolskiego (poza Krakowem). Dotyczy zarówno prywatnych budynków, jak również budynków gospodarczych, szklarni, lokali usługowych i zakładów przemysłowych. Uchwała ta nie zawiera wyłączeń dla określonych grup działalności lub instalacji. Obowiązują jednak wyłączenia, które wynikają bezpośrednio z ustawy Prawo ochrony środowiska.

W związku z czym powyższe wymagania obejmują także działalności gospodarcze!

Źródło: powietrze.malopolska.pl

Pozostałe zapisy uchwały antysmogowej:

Uchwała Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 styczna 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

Uchwała Nr LIX/842/22 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

Skorzystaj z dofinansowania:

  • Program „Czyste Powietrze” – dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków. Szczegółowe informacje na stronie: https://www.czystepowietrze.gov.pl/
  • Program „Mój Prąd” - dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznej. Szczegółowe informacje na stronie: https://mojprad.gov.pl/
  • Program „Moje ciepło” – dofinansowanie zakupu i montażu pomp ciepła dla nowych budynków jednorodzinnych. Szczegółowe informacje na stronie: https://mojecieplo.gov.pl/
  • Ulga termomodernizacyjna – odliczenie dla podatników, którzy są właścicielami/współwłaścicielami domów jednorodzinnych
  • Budżet gminy – Wójt Gminy Zembrzyce ogłasza corocznie nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na proekologiczny
  • Dofinansowanie dla Przedsiębiorców – Przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem dotacji na wybrane przedsięwzięcia, zapraszamy do zapoznania się z biuletynem, który co miesiąc ukazywał będzie się na stronie: https://www.mcp.malopolska.pl/ekodoradcy-dla-biznesu/aktualnosci/kategoria-ekofinansowanie