There is no translation available.

Dnia 3 stycznia 2023 r. weszła w życie zmiana programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

W ramach wprowadzonych zmian zmieniły się progi dochodowe:

 1. Beneficjenci uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania – osoby, których roczny dochód nie przekracza 135 000 zł
 2. Beneficjenci uprawnieni do podwyższonego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:
  • 1 894 zł (gospodarstwo wieloosobowe), 
  • 2 651 zł (gospodarstwo jednoosobowe)
 3. Beneficjenci uprawnieni do najwyższego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:
  • 1090 zł (gospodarstwo wieloosobowe),
  • 1 526 zł (gospodarstwo jednoosobowe)
  • lub Beneficjent ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego

Zmianie uległ także sposób składania wniosków o dofinansowanie:

Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji lub dotacji z prefinansowaniem składa się wyłącznie poprzez:

wyłącznie w wersji elektronicznej, gdy Wnioskodawca dysponuje podpisem elektronicznym (podpis kwalifikowany lub profil zaufany),w przypadku braku podpisu elektronicznego, konieczne jest dostarczenie również wersji papierowej wniosku wraz z załącznikami z wymaganymi podpisami.

Szczegółowe informacje dot. składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie zawarte są w „Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu:

Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego, w ramach Programu składa się wyłącznie w bankach, które przystąpiły do Programu. Lista banków dostępna jest na stronie internetowej: https://czystepowietrze.gov.pl oraz na stronie internetowej WFOŚiGW w Krakowie. Podlega ona bieżącej aktualizacji.

Zmieniona wersja Programu przewiduje dodatkowe dofinansowanie dla Beneficjentów, którzy zdecydują się na przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynku. Przyznanie i wypłacenie wyższej kwoty dotacji do przedsięwzięcia z kompleksową termomodernizacją budynku/lokalu mieszkalnego, możliwe będzie po spełnieniu łącznie następujących warunków:

 1. Został przeprowadzony audyt energetyczny budynku/lokalu mieszkalnego i został złożony wraz z wnioskiem o płatność Dokument podsumowujący audyt energetyczny, sporządzony na obowiązującym w ramach Programu wzorze;
 2. Osiągnięto co najmniej jeden wskaźnik kompleksowej termomodernizacji:
  • zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową do 80 kWh/(m2*rok) lub
  • zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową o minimum 40%;
 3. Zrealizowany został w całości wariant z audytu energetycznego gwarantujący osiągnięcie co najmniej jednego ze wskaźników określonych w pkt 2), nie później, niż do dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

Koszty kwalifikowane nie obejmują podatku od towarów i usług (VAT). Dotacja w ramach Programu będzie udzielana w odniesieniu do kosztów netto.

W ramach nowej wersji Programu, obowiązującej od dnia 3 stycznia 2023 r., wprowadzono możliwość złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie. W przypadku zrealizowania przedsięwzięcia z kompleksową termomodernizacją w ramach pierwszego wniosku o dofinansowanie, złożenie drugiego wniosku nie jest możliwe.

Wprowadzono możliwość zakupu i montażu kotła na biomasę drzewną (kotła zgazowującego drewno lub kotła na pellet) o emisyjności do 20 mg/m3 (włącznie), w budynku podłączonym do sieci dystrybucji gazu, pod warunkiem, że urządzenie to będzie spełniało wymagania aktów prawa miejscowego, w tym uchwał antysmogowych.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu „Czyste Powietrze” w wersji obowiązującej od dnia 3 stycznia 2023 r, wraz z kosztami kwalifikowanymi Programu znajdują się na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/

Zachęcamy również do skorzystania z gminnego punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu „Czyste Powietrze”, który czynny jest w środy w godzinach 9:00-14:00 oraz w czwartki w godzinach 7:00-12:00, tel.: 33 8746 169. W celu sprawnej pomocy przy wypełnieniu wniosku zwracamy się z prośbą o wcześniejsze umówienie terminu.

BAZA WIEDZY:

 • WFOŚiGW w Krakowie: https://www.wfos.krakow.pl/
 • Portal Beneficjenta: https://portal.wfos.krakow.pl/register_of
 • Kalkulator dotacji: https://czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/
 • Kalkulator grubości izolacji : https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/
  Pozwala obliczyć ile materiału musimy zużyć na ocieplenia budynku.
 • Lista zielonych urządzeń i materiałów (ZUM): https://lista-zum.ios.edu.pl/#
  Umożliwia wybór urządzenia i materiału zgodnego z warunkami technicznymi programu „Czyste Powietrze”. Lista ZUM jest rozbudowywana na bieżąco. Wybierając produkt z listy – np. pompę ciepła czy kolektory słoneczne – mamy pewność, że kwalifikuje się on do dofinansowania. Lista jest współtworzona przez producentów zielonych urządzeń i materiałów.
 • Doradztwo energetyczne: https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/
  Projekt Doradztwa Energetycznego działa w oparciu o ogólnopolską sieć profesjonalnych doradców energetycznych, udzielających konsultacji w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. Jednym z ich zadań jest wsparcie przyszłych beneficjentów aplikujących o środki z programu „Czyste Powietrze”.
 • Ogólnopolska infolinia: 22 340 40 80
  Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.
 • Infolinia „Czyste Powietrze” (WFOŚiGW w Krakowie): 12 422 94 90 wew. 1
  Infolinia czynna w godzinach 8:00 – 15:00.

WARTO TEŻ ZAJRZEĆ:

Źródło: czystepowietrze.gov.pl; wfos.krakow.pl