There is no translation available.

ZARZĄDZENIE Nr 110/2022 Wójta Gminy Zembrzyce z dnia 14.09.2022 r.

 w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Zembrzyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotamiprowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.

 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 5a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) oraz uchwały Nr X/73/2011 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 20 października 2011 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Zembrzyce w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Wójt Gminy Zembrzyce

z a r z ą d z a , co następuje:

§ 1.
Postanawia się przeprowadzić konsultacje projektu Rocznego programu współpracy Gminy Zembrzyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Zembrzyce na 2023 rok, stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.
1. Konsultacje będą się odbywały poprzez zamieszczenie projektu na stronie internetowej Urzędu Gminy Zembrzyce, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, jak również poprzez przesłanie projektu programu do organizacji w celu wyrażenia pisemnej opinii.
2. Konsultacje odbywać się będą w dniach od 19.09.2022 r. do dnia 07.10.2022 r.

§ 3.
Opinie dotyczące projektu należy przedstawić za pomocą formularza stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.
Wypełnione formularze należy składać w terminie do dnia 07.10.2022 r. w Urzędzie Gminy Zembrzyce lub przesyłać drogą listowną na adres: Urząd Gminy Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540 w formie papierowej lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: .

§ 5.
Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Organizacyjnemu Urzędu Gminy Zembrzyce.

§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

docProjekt rocznego programu współpracy Gminy Zembrzyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 202381 KB

docformularz-konsultacji-1.doc30.5 KB