There is no translation available.

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Płyta boiska sportowego w Zembrzycach, zlokalizowana na działce nr ewid. 463, nr księgi wieczystej KR1B/00017393/4.

 1. Powierzchnia nieruchomości:

powierzchnia  – 0,8610 ha.

 1. Opis nieruchomości:

Nieruchomość stanowiąca w terenie płytę boiska sportowego, zlokalizowaną przy Centrum Rekreacji i Wypoczynku nad Potokiem Paleczka w Zembrzycach.

 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

W planie miejscowym nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem:  US1 – teren usług sportu i rekreacji.

Nieruchomość jest zagospodarowana na działalność sportową.

 1. Termin zagospodarowania nieruchomości: nieruchomość jest już zagospodarowana.
 2. Cena nieruchomości – nie dotyczy.
 3. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy.
 4. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – nie dotyczy.
 5. Terminy wnoszenia opłat - nie dotyczy
 6. Zasady aktualizacji opłat – nie dotyczy.
 7. Informacje o przeznaczeniu do oddania w najem: Umowa użyczenia na okres do 3 lat na działalność statutową klubu sportowego.
 8. art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy o gospodarce nieruchomościami – nie dotyczy.

 

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Lokal użytkowy w budynku nr 45 w Śleszowicach, zlokalizowanym na działkach nr ewid. 1987/1 i 1987/2, nr księgi wieczystej KR1B/00057326/6.

 1. Powierzchnia nieruchomości:

powierzchnia lokalu – 75,68 m2.

 1. Opis nieruchomości:

Nieruchomość stanowiąca lokal użytkowy w budynku nr 45 w Śleszowicach.

 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

W planie miejscowym nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem:  Up2 – teren usług publicznych.

 1. Termin zagospodarowania nieruchomości: nieruchomość jest już zagospodarowana.
 2. Cena nieruchomości – nie dotyczy.
 3. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy.
 4. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – nie dotyczy.
 5. Terminy wnoszenia opłat - nie dotyczy
 6. Zasady aktualizacji opłat – nie dotyczy.
 7. Informacje o przeznaczeniu do oddania w najem: Umowa użyczenia na okres do 3 lat na działalność kulturalną.
 8. art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy o gospodarce nieruchomościami – nie dotyczy.