There is no translation available.

Sprawozdanie Wójta Gminy Zembrzyce

Do najważniejszych działań podjętych przez Wójta Gminy Zembrzyce wraz z jednostkami organizacyjnymi w okresie od 17 maja 2024 r. do 27 czerwca 2024 roku należą:

 1. Po przeprowadzonym przetargu podpisana została umowa na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Zembrzyce.
 2. Podpisano umowę z Województwem Małopolskim w ramach zadania „Małopolskie OSP 2024” dotyczącą udzielenia pomocy finansowej Gminie Zembrzyce w 2024 r. z przeznaczeniem dla jednostki OSP Zembrzyce, OSP Tarnawa Dolna, OSP Marcówka, OSP Śleszowice na zakup odzieży specjalistycznej. Kwota udzielonej dotacji to 20 000 zł.
 3. Zakończono realizację inwestycji pn. „Budowa zbiornika wody czystej wraz z kompletnym wyposażeniem w miejscowości Zembrzyce”.
 4. Po uzyskaniu zgody Małopolskiego Konserwatora Zabytków ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację zadania pn. „Modernizacja zabytkowej szkoły w Tarnawie Dolnej”.
 5. Ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację zadania pn. „Modernizacja stolarki okiennej w zabytkowej szkole w Zembrzycach”.
 6. Przeprowadzone zostały wybory sołtysów i członków rad sołeckich we wszystkich sołectwach gminy.
 7. Rozpoczęto realizację projektu pn. „Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza - Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021–2027”. Wartość całego projektu to 571 136,70 zł. Dofinansowanie wyniesie 485 466,20 zł, wkład własny Gminy Zembrzyce to 85 670,50 zł.
 8. Zawarto umowę na remont drogi dojazdowej „Na Pagórek" w km od 0+000,00 do km 0+145,50 w miejscowości Tarnawa Górna. Remont dofinansowany z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
 9. Rozpoczęto prace związane z budową Sali gimnastycznej w Śleszowicach.
 10. Po przeprowadzonym postępowaniu wybrano Wykonawcę na opracowanie projektowe budowy żłobka w Zembrzycach, w ramach projektu „Maluch +”.
 11. W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych wykoszono pobocza oraz częściowo uzupełniono ubytki w nawierzchniach asfaltowych.
 12. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach w 2024 roku zakończył realizację zadania wynikającego z ustawy o dodatku osłonowym. W 2024 roku przyjęto 310 wniosków o wypłatę dodatku osłonowego. Wydano 277 decyzji pozytywnych, 33 decyzje odmowne. Wypłacono dodatki osłonowe na kwotę 122 286,43 zł.
 13. Gmina Zembrzyce pozyskała dofinansowanie w wysokości 12 000 zł na realizację zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej współfinansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w 2024 roku. Program jest realizowany we wszystkich szkołach Gminy Zembrzyce i jest adresowany do chętnych uczniów szkół podstawowych w tym korzystających z wychowania przedszkolnego.W 2024 roku będą utworzone 24 grupy, każda grupa uczestnicząca w projekcie ma zajęcia od września do grudnia 2024r. Wszystkie grupy zrealizują 344 godzin zajęć. Zajęcia będą prowadzone przez nauczycieli posiadających wymagane kwalifikacje. Całość zadania to koszt 24 080 zł. Dofinansowane z Ministerstwa Sportu i Turystyki wynosi 12 000 zł pozostałe środki pochodzą z budżetu Gminy Zembrzyce.
 14. Gmina Zembrzyce po raz kolejny pozyskała dofinansowanie na realizacje projektu w ramach konkursu Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków zajęć Sportowych dla Uczniów w ramach programu „Umiem pływać” . W projekcie uczestniczyć będzie 86 uczniów klas I-III ze Szkoły Podstawowej w Tarnawie Dolnej i Szkoły Podstawowej w Śleszowicach. Projekt będzie realizowany od września 2024 roku. Zajęcia pozalekcyjne odbywać się będą na Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej pod fachową opieką instruktorów. Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu przyznało na w/w projekt 26 508 zł. Całkowity koszt wynosi 53 016 zł.
 15. Od września 2024 roku w Gminie Zembrzyce realizowany będzie również projekt pn.: „Już pływam”, w ramach zadania „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w 2024 roku”. Zajęcia nauki pływania dla uczniów odbywać się będą na Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej. Programem objętych jest 78 uczniów klas I-III z Zespołu Szkół w Zembrzycach i Szkoły Podstawowej w Marcówce. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 42 612 zł, z czego 15 830 zł zostało dofinansowane ze środków Województwa Małopolskiego. Pozostałą część kosztów pokrywa Gmina Zembrzyce.
 16. Po złożeniu wniosku w tegorocznej edycji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w ramach modułu 3 Gmina Zembrzyce otrzymała dofinansowanie na adaptację, poprawę standardu i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni). Dofinansowanie otrzymały 2 szkoły - Szkoła Podstawowa w Śleszowicach i Szkoła Podstawowa w Marcówce po 25 000 zł. Obowiązkowy wkład finansowy organów prowadzących szkoły wynosi 20 %. Po otrzymaniu w/w dofinansowania wszystkie szkoły w Gminie Zembrzyce otrzymają wsparcie z programu „Posiłek w szkole i w domu” w ramach modułu 3.
 17. Gmina Zembrzyce złożyła cztery wnioski na wycieczki w ramach przedsięwzięcia „Podróże z klasą”, dwa wnioski dla Szkoły Podstawowej w Śleszowicach i dwa dla Szkoły Podstawowej w Marcówce. Złożone wnioski muszą otrzymać akceptację Ministerstwa Edukacji Narodowej. Celem przedsięwzięcia jest uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania tradycji, kultury oraz osiągnięć polskiej nauki. Przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczane będą na finansowanie wycieczek szkolnych.

Jako Wójt Gminy Zembrzyce uczestniczyłam między innymi w:

 • Gminnym Konkursie Ortograficznym w Szkole Podstawowej w Tarnawie Dolnej;
 • spotkaniu w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiecie suskim;
 • spotkaniu z P. Stanisławem Lichosytem Burmistrzem Miasta Sucha Beskidzka oraz P. Janem Woźniakiem Radnym Rady Gminy Zembrzyce;
 • uroczystości z okazji Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną w wydarzeniu pt. „Zawoja Pełna Niespodzianek”;
 • wizji lokalnej z mieszkańcami Tarnawy Górnej oraz P. Cecylią Szeląg Radną Gminy Zembrzyce;
 • spotkaniu z P. Pawłem Paździorem Wójtem Gminy Mucharz;
 • uroczystości Dnia Matki w Świetlicy w Tarnawie Górnej;
 • uroczystości Dnia Rodziny w Szkole Podstawowej w Marcówce;
 • spotkaniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Krakowie;
 • spotkaniu z Wojewodą Małopolskim P. Krzysztofem Klęczarem – konferencja z małopolskimi samorządowcami w delegaturze Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie;
 • uroczystości Dnia Dziecka w Szkole Podstawowej w Marcówce;
 • spotkaniu z P. Marią Wisińską – Kurz Dyrektor Zarządu Zlewni w Żywcu oraz z P. Pawłem Franczakiem - Kierownikiem Zbiornika Świnna Poręba w PGW Wody Polskie;
 • w wizji lokalnej z Pracownikami Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej przy drodze powiatowej K1704 w Śleszowicach;
 • w spotkaniu z Seniorami z terenu Gminy Zembrzyce z cyklu ,,Danie Wspólnych Chwil” z Fundacji Biedronka;
 • Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski w Tauron Arena Kraków;
 • w Dniu Rodziny w Szkole Podstawowej w Tarnawie Dolnej;
 • XXIX Rejonowym Przeglądzie Orkiestr Dętych ,,ECHO” w Wysokiej;
 • Konferencji II Kongresu Społeczności Energetycznych w Białce Tatrzańskiej;
 • w Święcie Rodziny, Szkolnym Dniu Dziecka w Szkole Podstawowej w Śleszowicach;
 • w koncercie pt.: „Kochamy Was – występ dla mamy i taty” w Szkole Podstawowej w Śleszowicach;
 • X Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych drużyn MDP na boisku sportowym przy Centrum Rekracji i Wypoczynku nad Potokiem Paleczka w Zembrzycach;
 • uroczystym otwarciu Finałowego Krajowego XLV Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym w Szkole Podstawowej w Tarnawie Dolnej
 • uroczystym zakończeniu Finałowego Krajowego XLV Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym Szkole Podstawowej w Tarnawie Dolnej
 • walnym zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich w Urzędzie Miasta Jordanów
 • XVII Przeglądzie Form Scenicznych i Wytworów Artystycznych Osób z Niepełnosprawnością pn. , Karuzela Twórczości Zembrzyce 2024” oraz 20-leciu Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zembrzycach;
 • zakończeniu roku szkolnego 2023/2024 w Szkołach Podstawowych w: Tarnawie Dolnej, Zembrzycach oraz Marcówce;
 • uroczystym spotkaniu z Sołtysami Gminy Zembrzyce;
 • Dniach Gminy Zembrzyce: jubileuszu 110-lecia OSP Zembrzyce oraz II Podbabiogórskim Festiwalu Orkiestr Dętych w Zembrzycach;
 • pikniku rodzinnym OREW w Tarnawie Górnej;
 • walnym zebraniu członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania ,,Podbabiogórze” w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej.

Wójt Gminy Zembrzyce
mgr Joanna Stypuła