There is no translation available.

ZAWIADOMIENIE

Czterdziesta czwarta sesja Rady Gminy Zembrzyce odbędzie się w dniu 31 marca 2023 r.  tj. piątek, o godz. 15.15 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Zembrzyce.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 27 stycznia 2023 r.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady o interpelacjach, zapytaniach i odpowiedziach, przedłożonych w okresie od ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Zembrzyce.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Zembrzyce na 2023 r.”
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: Regulaminu udzielania dotacji celowych na dofinasowanie zadań w ramach „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zembrzyce”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnawie Dolnej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Śleszowicach.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach za 2022 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach.
 12. Zapoznanie się z informacją z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w jednostkach oświatowych w 2022 roku Gminy Zembrzyce.
 13. Przedstawienie sprawozdania Wójta Gminy Zembrzyce z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Zembrzyce za rok 2022 oraz potrzeb związanych z realizacją zadania.
 14. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zembrzycach za rok 2022.
 15. Raport z monitoringu i ewaluacji z lat 2021-2022 Strategii Integracji i Rozwiazywania Problemów Społecznych Gminy Zembrzyce na lata 2021-2027.
 16. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach.
 17. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Wójta Gminy Zembrzyce z realizacji programu współpracy Gminy Zembrzyce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 r.
 18. Przedstawienie informacji w sprawie skutków uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego za 2022 rok.
 19. Informacja o podmiocie na rzecz, którego wykonywane będą przez nieletnich prace społeczne.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w uchwale Budżetowej Gminy Zembrzyce na 2023 rok.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zembrzyce.
 22. Wolne wnioski i informacje.
 23. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy Zembrzyce

Grzegorz Józefowski