There is no translation available.

Zembrzyce, dnia 19.01.2023 roku

ZAWIADOMIENIE

Czterdziesta trzecia sesja Rady Gminy Zembrzyce odbędzie się w dniu 27 stycznia 2023 r. tj. piątek, o godz. 15.15 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Zembrzyce.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 29 grudnia 2022 r.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady o interpelacjach, zapytaniach i odpowiedziach, przedłożonych w okresie od ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Zembrzyce.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w postaci zakupu posiłków albo produktów żywnościowych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej (zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Zembrzyce Nr II/16/2018 z dnia 30 listopada 2018r., w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023.
 8. Podjęcie chwały w sprawie: przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zembrzycach.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Zembrzyce do 2030 roku oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Zembrzyce na lata 2019-2034.
 11. .Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w uchwale Budżetowej Gminy Zembrzyce na 2023 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zembrzyce.
 13. Przedstawienie sprawozdań z działalności Rady Gminy Zembrzyce.
 14. Wolne wnioski i informacje.
 15. Zakończenie

Przewodniczący Rady Gminy Zembrzyce
Grzegorz Józefowski