There is no translation available.

Zembrzyce, 18.11.2022r.

ZAWIADOMIENIE

Wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów oraz Ochrony Środowiska Rady Gminy Zembrzyce i Komisji Spraw Społecznych, Edukacji, Kultury i Sportu Rady Gminy Zembrzyce, odbędzie się w dniu 22 listopada 2022 roku, tj. wtorek o godzinie 14.00 w budynku Pawilonu Centrum Rekreacji w Zembrzycach.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: zmiany statutu „Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach”.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia dopłat do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla 1 Grupy odbiorców- Gospodarstwa domowe.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego- Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zembrzycach.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zembrzycach w związku z prowadzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: zmian w uchwale Budżetowej Gminy Zembrzyce na 2022 rok.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zembrzyce.
 11. Sprawy bieżące.
 12. Zakończenie.


Przewodniczący KRGFiOŚ Małgorzata Góralik

Wiceprzewodniczący KSSEKiS Maria Kus