There is no translation available.

Zawiadomienie

Wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów oraz Ochrony Środowiska Rady Gminy Zembrzyce i Komisji Spraw Społecznych, Edukacji, Kultury i Sportu Rady Gminy Zembrzyce, odbędzie się w dniu 20 czerwca 2022 roku, tj. poniedziałek, o godzinie 14.00 w budynku Pawilonu Centrum Rekreacji w Zembrzycach.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Zembrzyce na rok szkolny 2022/2023.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: przyznania tytułu „ Zasłużony dla Gminy Zembrzyce”.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: przyznania tytułu „ Zasłużony dla Gminy Zembrzyce”.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: przyznania tytułu „ Zasłużony dla Gminy Zembrzyce”.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: przyznania tytułu „ Zasłużony dla Gminy Zembrzyce”.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: przyznania dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zembrzycach.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: przyznania dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnawie Dolnej.
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: przyznania dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Śleszowicach.
 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: przyznania dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marcówce.
 13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: zatwierdzenie bilansu skonsolidowanego Gminy Zembrzyce za 2021 rok.
 14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: zmian w uchwale Budżetowej Gminy Zembrzyce na 2022 rok.
 15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zembrzyce.
 16. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Zembrzyce za rok 2021.
 17. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: absolutorium dla Wójta Gminy Zembrzyce z tytułu wykonania budżetu Gminy Zembrzyce za rok 2021.
 18. Wolne wnioski i informacje.
 19. Zakończenie.

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego,
Finansów oraz Ochrony Środowiska
Małgorzata Góralik

Wiceprzewodnicząca Komisji Spraw Społecznych,
Edukacji, Kultury i Sportu
Maria Kus