There is no translation available.

Posiedzenie wspólne Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów oraz Ochrony Środowiska Rady Gminy Zembrzyce i Komisji Spraw Społecznych, Edukacji, Kultury i Sportu Rady Gminy Zembrzyce, które odbędzie się w dniu 12 października 2021 roku, tj. wtorek o godzinie 14.00 w budynku Pawilonu Centrum Rekreacji w Zembrzycach .

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 3. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Zembrzyce w roku szkolnym 2020/2021.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: zmiany statutu samorządowego zakładu budżetowego o nazwie „Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zembrzycach.”
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Zembrzyce Nr XVII/155/2020 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego- Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zembrzycach.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: zmiany Regulaminu dostarczania wody i Odprowadzania Ścieków obowiązującego na terenie Gminy Zembrzyce.
 7. Zaopiniowania projektu chwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w użyczenie.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu na realizację projektu przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej w 2021 roku.
 9. Przedstawienie informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: zmian w uchwale Budżetowej Gminy Zembrzyce na 2021 rok.
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zembrzyce na lata 2021-2029.
 12. Sprawy bieżące.
 13. Zakończenie.

Przewodniczący KRGFiOŚ
Małgorzata Góralik

Przewodniczący KSSEKiS
Jolanta Fidelus