There is no translation available.

ZAWIADOMIENIE

Wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów oraz Ochrony Środowiska Rady Gminy Zembrzyce i Komisji Spraw Społecznych, Edukacji, Kultury i Sportu Rady Gminy Zembrzyce odbędzie się w dniu 25 czerwca 2024 roku, tj. wtorek o godzinie 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Zembrzyce.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Zembrzyce na lata 2024 – 2030.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr LIV/445/23 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu w 2024r. na zadanie związane z unieszkodliwianiem i transportem wyrobów zawierających azbest.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: odwołania i powołania członków Rady Społecznej Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gminie Zembrzyce.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: zmiany Regulaminu korzystania z ogólnodostępnych placów zabaw, boisk szkolnych i stref rekreacyjnych stanowiących własność Gminy Zembrzyce.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu na realizację projektu przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej w 2024 roku.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, poboru opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: zmian w uchwale Budżetowej Gminy Zembrzyce na 2024 rok.
 13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zembrzyce.
 14. Omówienie raportu o stanie Gminy Zembrzyce za 2023 rok.
 15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Zembrzyce za rok 2023;
 16. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: absolutorium dla Wójta Gminy Zembrzyce z tytułu wykonania budżetu Gminy Zembrzyce za rok 2023;
 17. Sprawy bieżące.
 18. Zakończenie.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Ochrony Środowiska
Stanisław Gaura

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Edukacji, Kultury i Sportu
Wojciech Pływacz