There is no translation available.

ZAWIADOMIENIE

TRZECIA SESJA RADY GMINY ZEMBRZYCE odbędzie się w dniu 27 czerwca 2024 roku tj. czwartek, o godz. 15:30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Zembrzyce.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 16 maja 2024 roku.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady o interpelacjach, zapytaniach i odpowiedziach, przedłożonych w okresie od ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Zembrzyce.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Zembrzyce na lata 2024 – 2030.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr LIV/445/23 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu w 2024r. na zadanie związane z unieszkodliwianiem i transportem wyrobów zawierających azbest.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości.
 8. Pojęcie uchwały w sprawie: odwołania i powołania członków Rady Społecznej Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gminie Zembrzyce.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Regulaminu korzystania z ogólnodostępnych placów zabaw, boisk szkolnych i stref rekreacyjnych stanowiących własność Gminy Zembrzyce.
 10.  Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu na realizację projektu przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej w 2024 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, poboru opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie: poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w uchwale Budżetowej Gminy Zembrzyce na 2024 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zembrzyce.
 16. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Zembrzyce za 2023 rok, debata z udziałem radnych i mieszkańców.
 17.  Podjęcie uchwały w sprawie: wotum zaufania dla Wójta Gminy Zembrzyce.
 18. Podjęcie uchwał dotyczących zatwierdzenia sprawozdań i absolutorium:
  1. zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zembrzyce za 2023 rok;
  2. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielania absolutorium Wójtowi Gminy Zembrzyce za 2023 r;
  3. zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zembrzyce odnośnie absolutorium dla Wójta za 2023 rok;
  4.  przedstawienie sprawozdań finansowych Gminy Zembrzyce za 2023 rok;
  5. przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zembrzyce za 2023 rok;
  6. przedstawienie informacji o stanie mienia Gminy Zembrzyce;
  7. dyskusja;
  8. podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Zembrzyce za rok 2023;
  9. podjęcie uchwały w sprawie: absolutorium dla Wójta Gminy Zembrzyce z tytułu wykonania budżetu Gminy Zembrzyce za rok 2023;
 19. Wolne wnioski i informacje.
 20. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy
Agnieszka Karcz