There is no translation available.

Gmina Zembrzyce zakończyła inwestycję pn.: „Budowa zbiornika wody czystej wraz z kompletnym wyposażeniem w miejscowości Zembrzyce”. Przedmiotem inwestycji była budowa w formule "zaprojektuj i wybuduj" zbiornika wody pitnej jako obiektu nadziemnego o pojemności czynnej V=500 m3.

Zakres inwestycji obejmował budowę jednokomorowego zbiornika wody czystej wraz z instalacjami wewnętrznymi: wodociągowymi i energetycznymi – sterowniczymi, a także budowę instalacji zewnętrznych wodociągowych, kanalizacyjnych i energetycznych, sterowniczych. Prace obejmowały również budowę uzbrojenia instalacji zewnętrznych wodociągowych oraz rozbiórkę istniejącej infrastruktury kolidującej z projektowanym obiektem.

Całkowita wartość umowy wynosiła 1.479.690,00 zł, a inwestycja została dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1.399.863,00 zł.

W ramach umowy, wykonawca sporządził projekt budowlany obejmujący projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny obiektu wraz z wszelkimi instalacjami i urządzeniami towarzyszącymi niezbędnymi do jego prawidłowego funkcjonowania. Uzyskano niezbędne warunki, opinie i decyzje wymagane prawem, w tym decyzję pozwolenia wodnoprawnego oraz prawomocną decyzję pozwolenia na budowę.

Wykonano także obsługę geodezyjną i geologiczną, roboty budowlane i montażowe na podstawie zatwierdzonych projektów, dostarczono materiały, przeprowadzono wymagane próby i badania (w tym szczelności zbiornika), oraz wykonano instrukcje obsługi, bhp i p.poż. niezbędne dla prawidłowej eksploatacji obiektu budowlanego. Obiekt został wyposażony w sprzęt ochrony bhp, pełniono nadzór autorski, opracowano program rozruchu oraz program szkoleń, uzyskano decyzję pozwolenia na użytkowanie, wykonano inwentaryzację powykonawczą oraz dokumentację powykonawczą.

Zbiornik na wodę jest kluczowym elementem infrastruktury, obok wybudowanej stacji uzdatniania wody, dzięki któremu Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zembrzycach może zapewnić wystarczającą ilość dobrej jakości wody pitnej dla mieszkańców.

Dzięki zakończonej inwestycji, mieszkańcy Zembrzyc mogą cieszyć się niezawodnym dostępem do czystej wody pitnej, co znacząco poprawia jakość życia w gminie.