There is no translation available.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że od dnia 03.10.2022 r. uruchomiony został nabór wniosków do programu pożyczkowego „JAWOR 2”.

Program jest kontynuacją Programu “Jawor” Poprawa efektywności energetycznej - termomodernizacja budynków jednorodzinnych realizowanego przez WFOŚiGW w Krakowie w latach 2016-2019.

Program “JAWOR 2” dotyczy wymiany źródeł ciepła na paliwa stałe na nowe ekologiczne źródła ciepła, termomodernizacji budynków jednorodzinnych, dla których łączna powierzchnia docieplana nie przekracza 600 m2 oraz zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w takich budynkach lokali mieszkalnych, zlokalizowanych na terenie województwa małopolskiego. Wnioskodawcą może być wyłącznie osoba fizyczna, spełniająca łącznie następujące kryteria formalne:

 1.  posiadać tytuł prawny do nieruchomości (właściciel lub współwłaściciel jednorodzinnego budynku mieszkalnego/lokalu mieszkalnego w budynku jednorodzinnym zlokalizowanego w województwie małopolskim),
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 3. w momencie spłaty ostatniej raty wiek Pożyczkobiorcy nie może przekraczać 75 lat,
 4. posiada udokumentowane dochody uzyskiwane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
 5. posiada łączny dochód roczny powyżej 120 000,00 zł - metodyka obliczenia dochodu stanowi załącznik nr 1 do Programu,

Nabór wniosków odbywa się w systemie ciągłym.

Szczegółowe regulacje dotyczące udzielania w/w pożyczek umieszczono na stronie internetowej https://www.wfos.krakow.pl/oferta/programy/jawor-2/

Pożyczki w ramach w/w Programu oprocentowane są według stałej stopy procentowej wynoszącej 5%

Formularz wniosku w formie EDYTOWALNEJ, znajduje się w Portalu Beneficjenta w zakładce „Programy i konkursy” – Program „Jawor 2”.

Wnioski należy złożyć w następujący sposób:

 • w wersji elektronicznej (edytowalny PDF, bez podpisów) należy przesłać przez Portal Beneficjenta WFOŚiGW w Krakowie. Wniosek elektroniczny nie stanowi podstawy rozpatrzenia wniosku.
 • w wersji podpisanej – wniosek wraz z załącznikami będącymi dokumentami opatrzonymi podpisami osób upoważnionych należy dostarczyć w jeden z dwóch sposobów:
  1. w wersji papierowej do biura Funduszu (ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków),
  2. przez ePUAP (z konta Wnioskodawcy) na skrytkę Funduszu (adres skrytki ePUAP: /wfosigwkrakow/SkrytkaESP) – UWAGA: wniosek oraz załączniki muszą być podpisane certyfikowanym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym

logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie