There is no translation available.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w dziale Konsultacje Projektów oraz pod adresem https://powietrze.malopolska.pl/konsultacje/ , a ponadto jest wyłożony do wglądu w Departamencie Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, p. 21, ul. Królewska 57 w Krakowie, w godz. 8:00-16:00 od poniedziałku do piątku.

Uwagi i wnioski do projektu uchwały można składać w terminie do 23 sierpnia 2022 r. poprzez formularz dostępny pod adresem: https://powietrze.malopolska.pl/konsultacje/ , pisemnie na adres: Departament Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków lub ustnie do protokołu w Departamencie Środowiska UMWM.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Małopolskiego.