There is no translation available.

(Strefa B) Ścieżka jest czynna:

- w miesiącach od maja do września w godzinach od 8:00 do 22:00;

- w pozostałych miesiącach w godzinach od 8:00 do 20:00.

Ścieżka jest nieczynna w miesiącach: grudzień, styczeń, luty

Fotografia przedstawia ścieżkę rekreacyjną wśród drzew

REGULAMIN ŚCIEŻKI REKREACYJNEJ

1. Administratorem ŚCIEŻKI REKREACYJNEJ jest Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach.

2. ŚCIEŻKA REKREACYJNA przeznaczona jest do rekreacji ruchowo –sportowej.

3. Korzystając ze ścieżki należy zachować szczególną ostrożność i poruszać się w taki sposób by nie stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa siebie i innych.

4. Osoby, które nie ukończyły 13 roku życia, mogą przebywać na terenie ŚCIEŻKI REKREACYJNEJ wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

5. Za osoby niepełnoletnie korzystające ze ŚCIEŻKI REKREACYJNEJ odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź ich opiekunowie.

6. Na terenie ŚCIEŻKI REKREACYJNEJ obowiązuje zakaz:

1) Używania ścieżki niezgodnie z przeznaczeniem.

2) Wchodzenia na teren ścieżki w butach na obcasach, w obuwiu z kolcami, w korkach piłkarskich lub obuwiu o twardych ostrych krawędziach.

3) Wchodzenie na teren ścieżki w obłoconych butach.

4) Wprowadzania na ścieżkę motorów.

5) Wprowadzania zwierząt.

6) Używania ognia.

7) Palenia tytoniu.

8) Spożywania alkoholu.

9) Korzystania z obiektu pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

10) Zaśmiecania obiektu.

11) Wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe.

12) Użytkowania ścieżki w przypadku jej uszkodzenia.

13) Wnoszenie szklanych opakowań oraz innych przedmiotów niebezpiecznych.

14) Zakłócania porządku i używania wulgarnych słów.

7. Za rzeczy wniesione na teren ścieżki, w tym przedmioty wartościowe, Administrator nie odpowiada.

8. Zastrzega się prawo czasowego wyłączenia ścieżki z użytkowania, z uwagi na organizowanie imprez, warunki atmosferyczne, konieczność wykonania prac konserwacyjnych, porządkowych lub naprawczych na obiekcie.

9. Teren ŚCIEŻKI REKREACYJNEJ jest monitorowany. Administratorem danych jest Administrator obiektu.

10. Każdy korzystający ze ŚCIEŻKI REKREACYJNEJ jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i do przestrzegania jego postanowień.

11. Wszelkie akty wandalizmu lub inne niebezpieczne zdarzenia oraz usterki mające miejsce na terenie obiektu należy zgłaszać u Administratora obiektu, telefon nr 33 8746 196. 12. O każdym zaistniałym wypadku na terenie Centrum należy powiadomić Administratora obiektu, telefon nr 33 8746 196. 13. Nr telefonu alarmowego 112.