There is no translation available.

(Strefa B) Plac jest czynny:

- w miesiącach od maja do września w godzinach od 8:00 do 22:00;

- w pozostałych miesiącach w godzinach od 8:00 do 20:00.

Plac jest nieczynny w miesiacach: grudzień, styczeń, luty

Fotografia przedstawia plac street workout

REGULAMIN PLACU STREET WORKOUT

1. Administratorem PLACU STREET WORKOUT jest Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach.

2. Obiekt jest ogólnodostępny i nieodpłatny. Przeznaczony jest wyłącznie do ćwiczeń.

3. Osoby, które nie ukończyły 14 roku życia, mogą przebywać na terenie PLACU STREET WORKOUT wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

4. Za osoby niepełnoletnie korzystające z PLACU STREET WORKOUT odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź ich opiekunowie.

5. Użytkownicy korzystają z PLACU STREET WORKOUT na własną odpowiedzialność.

6. Za ewentualne wypadki jakie mogą się zdarzyć podczas ćwiczeń wyłączną odpowiedzialność ponosi osoba korzystająca z urządzeń.

7. Każda osoba korzystająca z PLACU STREET WORKOUT ma obowiązek zapoznać się z zasadami korzystania z urządzeń i instrukcjami zamieszczonymi na placu.

8. Z elementów PLACU STREET WORKOUT mogą korzystać jedynie te osoby, które potrafią na nie samodzielnie wejść.

9. Na jednym elemencie może znajdować się maksymalnie 1 osoba.

10. Przebywanie w strefie zeskoków jest zabronione.

11. Zabrania się korzystania z PLACU STREET WORKOUT osobom posiadającym do tego przeciwskazania medyczne.

12. Wykonywanie ćwiczeń na PLACU STREET WORKOUT może być niebezpieczne i nawet przestrzeganie powyższych zasad nie gwarantuje uniknięcia urazów.

13. Za bezpieczeństwo osób biorących udział w zajęciach odpowiada prowadzący zajęcia.

14. Osoba odpowiedzialna za grupę jest zobowiązana każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć do sprawdzenia stanu technicznego placu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości prowadzący zajęcia ma obowiązek zrezygnować z korzystania z uszkodzonego urządzenia i powiadomić o zaistniałym fakcie Administratora.

15. Opiekunowie grup zobowiązani są do pouczenia swoich podopiecznych o zasadach korzystania z obiektu.

16. Na terenie PLACU STREET WORKOUT obowiązuje zakaz:

1) Używania placu niezgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami umieszczonymi na placu.

2) Wchodzenia na teren placu w butach na obcasach, w obuwiu z kolcami, w korkach piłkarskich lub obuwiu o twardych ostrych krawędziach.

3) Wchodzenie na teren placu w obłoconych butach.

4) Wprowadzania na plac motorów, rowerów, deskorolek, wrotek, wózków dziecięcych oraz innych pojazdów powodujących uszkodzenie nawierzchni.

5) Wprowadzania zwierząt.

6) Używania ognia.

7) Palenia tytoniu.

8) Spożywania alkoholu.

9) Korzystania z obiektu pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

10) Zaśmiecania obiektu.

11) Użytkowania elementów placu w przypadku ich uszkodzenia.

12) Wnoszenia szklanych opakowań oraz innych przedmiotów niebezpiecznych.

13) Przeszkadzania w zajęciach.

14) Zakłócania porządku i używania wulgarnych słów.

15) Korzystania z uszkodzonych elementów PLACU STREET WORKOUT

17. Za rzeczy wniesione na teren PLACU STREET WORKOUT, w tym przedmioty wartościowe, Administrator nie odpowiada. 

18. Zastrzega się prawo czasowego wyłączenia PLACU STREET WORKOUT z użytkowania z uwagi na organizowanie imprez, warunki atmosferyczne, konieczność wykonania prac konserwacyjnych, porządkowych lub naprawczych na obiekcie.

19. PLAC STREET WORKOUT jest nieczynny w miesiącach: grudzień, styczeń, luty.

20. W uzasadnionych wypadkach Administrator może podjąć decyzję o otwarciu obiektu w miesiącach: grudzień, styczeń, luty.

21. Teren PLACU STREET WORKOUT jest monitorowany. Administratorem danych jest Administrator obiektu.

22. Każdy korzystający z PLACU STREET WORKOUT jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i do przestrzegania jego postanowień.

23. Wszelkie akty wandalizmu lub inne niebezpieczne zdarzenia oraz usterki mające miejsce na terenie obiektu należy zgłaszać u Administratora obiektu, telefon nr 33 8746 196.

24. O każdym zaistniałym wypadku na terenie Centrum należy powiadomić Administratora obiektu, telefon nr 33 8746 196.

25. Nr telefonu alarmowego 112.