There is no translation available.

(Strefa B) Boisko jest czynne:

- w miesiącach od maja do września w godzinach od 8:00 do 22:00;

- w pozostałych miesiącach w godzinach od 8:00 do 20:00.

Boisko jest nieczynne w miesiacach: grudzień, styczeń, luty

Fotografia przedstawia boisko wielofunkcyjne

REGULAMIN BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

1. Administratorem BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO jest Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach.

2. Obiekt jest przeznaczony dla dzieci i osób dorosłych.

3. Obiekt służy do gry w siatkówkę, koszykówkę i tenisa.

4. Za osoby niepełnoletnie korzystające z BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź ich opiekunowie.

5. Dzieci poniżej 13 roku życia mogą przebywać na terenie BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO wyłącznie pod opieką rodziców, nauczycieli, opiekuna prawnego lub osoby dorosłej upoważnionej przez rodzica lub opiekuna prawnego.

6. Osoby powyżej 13 roku życia mogą korzystać z BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

7. Za osoby niepełnoletnie korzystające z boiska odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie.

8. Za bezpieczeństwo osób biorących udział w zajęciach odpowiada prowadzący zajęcia.

9. Osoba odpowiedzialna za grupę jest zobowiązana każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć do sprawdzenia stanu technicznego boiska. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości prowadzący zajęcia ma obowiązek zrezygnować z korzystania z niego podczas zajęć oraz powiadomić o zaistniałym fakcie obsługę kompleksu.

10. Opiekunowie grup zobowiązani są do pouczenia swoich podopiecznych o zasadach korzystania z obiektu.

11. Na boisku obowiązuje strój sportowy. 12. Na terenie BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO obowiązuje zakaz:

1) Używania boiska niezgodnie z przeznaczeniem.

2) Wchodzenia na teren boiska w butach na obcasach, w obuwiu z kolcami, w korkach piłkarskich lub sobuwiu o twardych ostrych krawędziach.

3) Wchodzenie na teren boiska z obłoconymi butami.

4) Wprowadzania na boisko motorów, rowerów, deskorolek, wrotek, wózków dziecięcych oraz innych pojazdów powodujących uszkodzenie ww. nawierzchni.

5) Ustawiania na nawierzchni ławek, krzeseł, stołów oraz innych przedmiotów mogących wywierać duże naciski jednostkowe.

6) Wprowadzania zwierząt.

7) Używania ognia.

8) Palenia tytoniu.

9) Spożywania alkoholu. Korzystania z obiektu pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

10) Wnoszenia jedzenia oraz żucia gumy.

11) Zaśmiecania obiektu.

12) Wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe.

13) Użytkowania boiska w przypadku jego uszkodzenia.

14) Wnoszenie szklanych opakowań oraz innych przedmiotów niebezpiecznych.

15) Przeszkadzania w zajęciach lub grze.

16) Zakłócania porządku i używania wulgarnych słów.

13. Za rzeczy wniesione na teren boiska, w tym przedmioty wartościowe, Administrator nie odpowiada.

14. Zastrzega się prawo czasowego wyłączenia BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO z użytkowania z uwagi na organizowanie imprez, warunki atmosferyczne, konieczność wykonania prac konserwacyjnych, porządkowych lub naprawczych na obiekcie.

15. BOISKO jest nieczynne w miesiącach: grudzień, styczeń, luty.

16. W uzasadnionych wypadkach Administrator może podjąć decyzję o otwarciu obiektu w miesiącach: grudzień, styczeń, luty.

17. Teren BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO jest monitorowany. Administratorem danych jest Administrator obiektu.

18. Każdy korzystający z BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i do przestrzegania jego postanowień.

19. Wszelkie akty wandalizmu lub inne niebezpieczne zdarzenia oraz usterki mające miejsce na terenie obiektu należy zgłaszać w Administratora obiektu, telefon nr 33 8746 196. 20. O każdym zaistniałym wypadku na terenie Centrum należy powiadomić Administratora obiektu, telefon nr 33 8746 196. 21. Nr telefonu alarmowego - 112.