There is no translation available.

Wysokosć stawek podatku od nieruchomości obowiązujący w Gminie Zembrzyce w roku 2021 określa Uchwała Rady Gminy Zembrzyce NR II/25/18 z dnia 30 listopada 2018 roku.

 

UCHWAŁA NR II/25/18 RADY GMINY  ZEMBRZYCEz dnia 30 listopada 2018 roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40 ust. 1, art. 41 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.) Rada Gminy Zembrzyceuchwala co następuje:

§ 1. Ustala się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości na terenie Gminy Zembrzyce:

1. Od gruntów:

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowanych w ewidencji gruntów i budynków - 0,79 zł od 1 m2 powierzchni,

2) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,54 zł od 1 ha powierzchni,

3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,26 zł od 1 m2 powierzchni,

4) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1398), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 2,98 zł od 1 m2 powierzchni.

2. Od budynków lub ich części:

1) mieszkalnych – 0,71 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 16,30 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,59 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

5) od pozostałych budynków lub ich części:a) od garaży wolnostojących – 4,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

a) od garaży wolnostojących – 4,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) od budynków gospodarczych (stodoły, obory, składy opału i narzędzi) - 3,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) od budynków letniskowych lub ich części oraz innych budynków zajętych na cele letniskowe – 7,50 zł od1 m2 powierzchni użytkowej,

d) inne budynki wcześniej nie wymienione, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalnościpożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

3. Od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawyo podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zembrzyce.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XX/160/16 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawieokreślenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życiepo upływnie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Józefowski

pdfUCHWAŁA NR II/25/18 RADY GMINY ZEMBRZYCE z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości285.84 KB285.84 KB