REGULAMIN PAWILONU CENTRUM REKREACJI

1. Właścicielem i Zarządzającym PAWILONEM CENTRUM REKREACJI jest Gmina Zembrzyce, Administratorem pawilonu jest Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach.

2. Na terenie pawilonu znajduje się Czytelnia i Punkt Informacji Turystycznej.

3. Zasady korzystania z czytelni uregulowane są oddzielnym Regulaminem wprowadzonym przez Administratora.

4. Pawilon jest miejscem udostępnianym bezpłatnie dla turystów i mieszkańców, w związku z działalnością kulturalną, sportową i rekreacyjną.

5. Pawilon jest udostępniany na podstawie przyjętego harmonogramu zajęć prowadzonych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

6. Godziny otwarcia Pawilonu ustala Wójt Gminy Zembrzyce.

7. Za bezpieczeństwo osób biorących udział w zajęciach organizowanych na terenie PAWILONU CENTRUM REKREACJI odpowiada prowadzący zajęcia.

8. Prowadzący zajęcia, opiekunowie grup zobowiązani są do pouczenia swoich podopiecznych o zasadach korzystania z obiektu i do zapewnienia im bezpieczeństwa podczas zajęć.

9. Na terenie PAWILONU CENTRUM REKREACJI obowiązuje zakaz:

1) Używania urządzeń, wyposażenia niezgodnie z przeznaczeniem.

2) Używania urządzeń, wyposażenia bez zgody Administratora obiektu.

3) Wprowadzania zwierząt.

4) Używania ognia.

5) Palenia tytoniu.

6) Spożywania alkoholu.

7) Korzystania z obiektu pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

8) Zaśmiecania obiektu.

9) Użytkowania uszkodzonego wyposażenia obiektu

. 10) Wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych.

11) Przeszkadzania w zajęciach lub grze.

12) Zakłócania porządku i używania wulgarnych słów.

10. Za rzeczy wniesione na teren PAWILONU CENTRUM REKREACJI, w tym przedmioty wartościowe, Administrator nie odpowiada.

11. Każdy korzystający z pawilonu zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem i do przestrzegania jego postanowień.

12. Zastrzega się prawo czasowego wyłączenia PAWILONU CENTRUM REKREACJI z użytkowania z uwagi na organizowanie imprez, konieczność wykonania prac konserwacyjnych i naprawczych na obiekcie.

13. Teren PAWILONU CENTRUM REKREACJI jest monitorowany. Administratorem danych jest Administrator obiektu.

14. Wszelkie akty wandalizmu lub inne niebezpieczne zdarzenia oraz usterki mające miejsce na terenie obiektu należy zgłaszać u Administratora obiektu, telefon nr 33 8746 196.

15. O każdym zaistniałym wypadku na terenie PAWILONU CENTRUM REKREACJI należy powiadomić Administratora obiektu, telefon nr 33 8746 196. 16. Nr telefonu alarmowego - 112.