(Strefa B) Boisko jest czynne:

- w miesiącach od maja do września w godzinach od 8:00 do 22:00;

- w pozostałych miesiącach w godzinach od 8:00 do 20:00.

Boisko jest nieczynne w miesiacach: grudzień, styczeń, luty

Fotografia przedstawia boisko do siatkówki plażowej

REGULAMIN BOISKA DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ

 1. Administratorem BOISKA DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ jest Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach.
 2. Obiekt jest przeznaczony dla dzieci i osób dorosłych.
 3. Obiekt służy wyłącznie do gry w siatkówkę plażową.
 4. Za osoby niepełnoletnie korzystające z boiska DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź ich opiekunowie.
 5. Dzieci poniżej 13 roku życia mogą przebywać na terenie BOISKA DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ wyłącznie pod opieką rodziców, nauczycieli, opiekuna prawnego lub osoby dorosłej upoważnionej przez rodzica lub opiekuna prawnego.
 6. Osoby powyżej 13 roku życia mogą korzystać z BOISKA DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
 7. Za bezpieczeństwo osób biorących udział w zajęciach odpowiada prowadzący zajęcia.
 8. Osoba odpowiedzialna za grupę jest zobowiązana każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć do sprawdzenia stanu technicznego boiska. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości prowadzący zajęcia ma obowiązek zrezygnować z korzystania z niego podczas zajęć oraz powiadomić o zaistniałym fakcie Administratora.
 9. Opiekunowie grup zobowiązani są do pouczenia swoich podopiecznych o zasadach korzystania z obiektu.
 10. Na boisku obowiązuje strój sportowy.
 11. Na terenie BOISKA DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ obowiązuje zakaz:
  1) Używania boiska niezgodnie z przeznaczeniem.
  2) Wchodzenia na teren boiska w butach na obcasach, w obuwiu z kolcami, w korkach piłkarskich lub obuwiu o twardych ostrych krawędziach.
  3) Wchodzenie na teren boiska w obłoconych butach.
  4) Wprowadzania na boisko rowerów, deskorolek, wrotek, wózków dziecięcych oraz innych pojazdów powodujących uszkodzenie ww. nawierzchni.
  5) Wprowadzania zwierząt.
  6) Używania ognia.
  7) Palenia tytoniu.
  8) Spożywania alkoholu. Korzystania z obiektu będąc pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
  9) Wnoszenia jedzenia oraz żucia gumy.
  10) Zaśmiecania obiektu.
  11) Wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe.
  12) Użytkowania boiska w przypadku jego uszkodzenia.
  13) Wnoszenia szklanych opakowań oraz innych przedmiotów niebezpiecznych.
  14) Przeszkadzania w zajęciach lub grze.
  15) Zakłócania porządku i używania wulgarnych słów.
 12. Za rzeczy wniesione na teren boiska, w tym przedmioty wartościowe, Administrator nie odpowiada.
 13. Zastrzega się prawo czasowego wyłączenia BOISKA DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ z użytkowania z uwagi na organizowanie imprez, warunki atmosferyczne, konieczność wykonania prac konserwacyjnych, porządkowych i naprawczych na obiekcie.
 14. BOISKO jest nieczynne w miesiącach: grudzień, styczeń, luty.
 15. W uzasadnionych wypadkach Administrator może podjąć decyzję o otwarciu obiektu w miesiącach: grudzień, styczeń, luty.
 16. Teren BOISKA DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ jest monitorowany. Administratorem danych jest Administrator obiektu.
 17. Każdy korzystający BOISKA DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i do przestrzegania jego postanowień.
 18. Wszelkie akty wandalizmu lub inne niebezpieczne zdarzenia oraz usterki mające miejsce na terenie obiektu należy zgłaszać w Administratora obiektu, telefon nr 33 8746 196. 19. O każdym zaistniałym wypadku na terenie Centrum należy powiadomić Administratora obiektu, telefon nr 33 8746 196. 20. Nr telefonu alarmowego 112.