(Strefa B) Boisko jest czynne:

- w miesiącach od maja do września w godzinach od 8:00 do 22:00;

- w pozostałych miesiącach w godzinach od 8:00 do 20:00.

Boisko jest nieczynne w miesiacach: grudzień, styczeń, luty

Fotografia przedstawia boisko do badmintona

REGULAMIN BOISKA DO BADMINTONA

 1. Administratorem BOISKA DO BADMINTONA jest Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach.
 2. Obiekt jest przeznaczony dla dzieci i osób dorosłych do gry w badmintona.
 3. Za osoby niepełnoletnie korzystające z BOISKA DO BADMINTONA odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź ich opiekunowie.
 4. Dzieci poniżej 13 roku życia mogą przebywać na terenie BOISKA DO BADMINTONA wyłącznie pod opieką rodziców, nauczycieli, opiekuna prawnego lub osoby dorosłej upoważnionej przez rodzica lub opiekuna prawnego.
 5. Dzieci powyżej 13 roku życia mogą korzystać z BOISKA DO BADMINTONA za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
 6. Za bezpieczeństwo osób biorących udział w zajęciach odpowiada prowadzący zajęcia.
 7. Osoba odpowiedzialna za grupę jest zobowiązana każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć do sprawdzenia stanu technicznego boiska. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości prowadzący zajęcia ma obowiązek zrezygnować z korzystania z niego podczas zajęć oraz powiadomić o zaistniałym fakcie Administratora.
 8. Opiekunowie grup zobowiązani są do pouczenia swoich podopiecznych o zasadach korzystania z obiektu.
 9. Wejść na teren boiska mogą tylko osoby posiadające obuwie sportowe o płaskiej podeszwie.
 10. Na terenie BOISKA DO BADMINTONA obowiązuje zakaz:
  1) Używania boiska niezgodnie z przeznaczeniem.
  2) Wchodzenia na teren boiska w butach na obcasie, w obuwiu z kolcami, w korkach piłkarskich lub obuwiu o twardych ostrych krawędziach.
  3) Wchodzenie na teren boiska w obłoconych butach.
  4) Wprowadzania na boisko rowerów, deskorolek, wrotek, wózków dziecięcych oraz innych pojazdów powodujących uszkodzenie nawierzchni.
  5) Ustawiania na nawierzchni ławek, krzeseł, stołów oraz innych przedmiotów mogących wywierać duże naciski jednostkowe.
  6) Wprowadzania zwierząt.
  7) Używania ognia.
  8) Palenia tytoniu.
  9) Spożywania alkoholu. Korzystania z obiektu pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
  10) Wnoszenia jedzenia oraz żucia gumy.
  11) Zaśmiecania obiektu.
  12) Wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe.
  13) Użytkowania boiska w przypadku uszkodzenia nawierzchni, uszkodzenia wyposażenia boiska lub jego elementów.
  14) Wnoszenia szklanych opakowań oraz innych przedmiotów niebezpiecznych.
  15) Przeszkadzania w zajęciach lub grze.
  16) Zakłócania porządku i używania wulgarnych słów.
 11. Za rzeczy wniesione na teren boiska, w tym przedmioty wartościowe, Administrator nie odpowiada.
 12. Zastrzega się prawo czasowego wyłączenia BOISKA DO BADMINTONA z użytkowania z uwagi na organizowanie imprez, warunki atmosferyczne, konieczność wykonania prac konserwacyjnych, porządkowych lub naprawczych na obiekcie.
 13. BOISKO DO BADMINTONA jest nieczynne w miesiącach: grudzień, styczeń, luty.
 14. W uzasadnionych wypadkach Administrator może podjąć decyzję o otwarciu obiektu w miesiącach: grudzień, styczeń, luty.
 15. Teren BOISKA DO BADMINTONA jest monitorowany. Administratorem danych jest Administrator obiektu.
 16. Każdy korzystający z BOISKA DO BADMINTONA jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i do przestrzegania jego postanowień.
 17. Wszelkie akty wandalizmu lub inne niebezpieczne zdarzenia oraz usterki mające miejsce na terenie obiektu należy zgłaszać u Administratora obiektu, telefon nr 33 8746 196. 18. O każdym zaistniałym wypadku na terenie Centrum należy powiadomić Administratora obiektu, telefon nr 33 8746 196. 19. Nr telefonu alarmowego - 112.