Bieżnia rekreacyjna jest dostępna:

 • w miesiącach od maja do września w godzinach od 8:00 do 22:00
 • w pozostałych miesiącach w godzinach od 8:00 do 20:00

Bieżnia Bieżnia

REGULAMIN BIEŻNI SPORTOWEJ

 1. Administratorem BIEŻNI SPORTOWEJ jest Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach.
 2. Obiekt jest przeznaczony dla dzieci i osób dorosłych.
 3. Za osoby niepełnoletnie korzystające z BIEŻNI SPORTOWEJ odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź ich opiekunowie.
 4. Dzieci poniżej 13 roku życia mogą przebywać na terenie BIEŻNI SPORTOWEJ wyłącznie pod opieką rodziców, nauczycieli, opiekuna prawnego lub osoby dorosłej upoważnionej przez rodzica lub opiekuna prawnego.
 5. Osoby powyżej 13 roku życia mogą korzystać z BIEŻNI SPORTOWEJ za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
 6. Za osoby niepełnoletnie korzystające z bieżni odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie.
 7. Za bezpieczeństwo osób biorących udział w zajęciach odpowiada prowadzący zajęcia.
 8. Osoba odpowiedzialna za grupę jest zobowiązana każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć na bieżni do sprawdzenia jej stanu technicznego. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości prowadzący zajęcia ma obowiązek zrezygnować z korzystania, z bieżni oraz powiadomić o usterkach Administratora.
 9. Opiekunowie grup zobowiązani są do pouczenia swoich podopiecznych o zasadach korzystania z obiektu.
 10. Na terenie BIEŻNI SPORTOWEJ obowiązuje zakaz:
  1) Używania bieżni niezgodnie z przeznaczeniem.
  2) Chodzenia po bieżni z kijkami, uprawiania Nordic walking.
  3) Wchodzenia na teren bieżni w butach na obcasach, w korkach piłkarskich lub obuwiu o twardych ostrych krawędziach.
  4) Wchodzenie na teren bieżni w obłoconych butach.
  5) Wprowadzania na bieżnię rowerów, deskorolek, wrotek, wózków dziecięcych oraz innych pojazdów powodujących uszkodzenie ww. nawierzchni.
  6) Wprowadzania zwierząt.
  7) Używania ognia
  8) Palenia tytoniu.
  9) Spożywania alkoholu.
  10) Korzystania z obiektu będąc pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
  11) Zaśmiecania obiektu.
  12) Wchodzenia na ogrodzenie.
  13) Użytkowania bieżni w przypadku jej uszkodzenia.
  14) Wnoszenia szklanych opakowań oraz innych przedmiotów niebezpiecznych.
  15) Przeszkadzania w zajęciach.
  16) Wchodzenia na teren bieżni w czasie meczy piłkarskich odbywających się na płycie boiska sportowego trawiastego.
  17) Zakłócania porządku i używania wulgarnych słów.
 11. Za rzeczy wniesione na teren bieżni, w tym przedmioty wartościowe, Administrator nie odpowiada.
 12. Zastrzega się prawo czasowego wyłączenia BIEŻNI SPORTOWEJ z użytkowania z uwagi na organizowanie imprez, warunki atmosferyczne, konieczność wykonania prac konserwacyjnych, porządkowych lub naprawczych na obiekcie.
 13. Teren BIEŻNI SPORTOWEJ jest monitorowany. Administratorem danych jest Administrator obiektu.
 14. Każdy korzystający z BIEŻNI SPORTOWEJ jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i do przestrzegania jego postanowień.
 15. Wszelkie akty wandalizmu lub inne niebezpieczne zdarzenia oraz usterki mające miejsce na terenie obiektu należy zgłaszać u Administratora obiektu, telefon nr 33 8746 196.
 16. O każdym zaistniałym wypadku na terenie Centrum należy powiadomić Administratora obiektu, telefon nr 33 8746 196.
 17. Nr telefonu alarmowego - 112.