Z placu zabaw przy Centrum Rekreacji i Wypoczynku w Zembrzycach  można korzystać: 

 • w godzinach od 8: 00 do 20:00 w miesiącach marzec, kwiecień, październik, listopad; 
 • w godzinach od 8: 00 do 22:00 w miesiącach maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień.

Plac jest nieczynny w miesiącach: grudzień, styczeń, luty.

Plac zabaw przy Centrum Rekreacji w Zembrzycach Plac zabaw przy Centrum Rekreacji w Zembrzycach

REGULAMIN PLACU ZABAW

 1.  Administratorem jest PLACU ZABAW jest Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach.
 2. Plac zabaw jest obiektem ogólnodostępnym - wielofunkcyjnym.
 3. Za osoby niepełnoletnie korzystające z PLACU ZABAW odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź ich opiekunowie.
 4. Dzieci poniżej 7 roku życia mogą przebywać na terenie PLACU ZABAW wyłącznie pod opieką rodziców, nauczycieli, opiekuna prawnego lub osoby dorosłej upoważnionej przez rodzica lub opiekuna prawnego.
 5. Dzieci powyżej 7 roku życia mogą korzystać z PLACU ZABAW za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
 6. Za bezpieczeństwo osób biorących udział w zajęciach na PLACU ZABAW odpowiada prowadzący zajęcia.
 7. Osoba odpowiedzialna za grupę jest zobowiązana każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć do sprawdzenia stanu technicznego placu zabaw. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości prowadzący zajęcia ma obowiązek zrezygnować z korzystania z niego podczas zajęć oraz powiadomić o zaistniałym fakcie Administratora.
 8. Opiekunowie grup zobowiązani są do pouczenia swoich podopiecznych o zasadach korzystania z obiektu.
 9. Na terenie PLACU ZABAW obowiązuje zakaz:
  1) Używania placu i poszczególnych urządzeń niezgodnie z przeznaczeniem.
  2) Wchodzenia na teren placu zabaw w butach na obcasach, w obuwiu z kolcami, w korkach piłkarskich lub obuwiu o twardych ostrych krawędziach.
  3) Wchodzenia na plac zabaw w obłoconych butach.
  4) Wprowadzania na plac zabaw motorów, rowerów, deskorolek, wrotek, wózków dziecięcych oraz innych pojazdów powodujących uszkodzenie ww. nawierzchni.
  5) Ustawiania na nawierzchni placu zabaw ławek, krzeseł, stołów oraz innych przedmiotów mogących wywierać duże naciski jednostkowe.
  6) Wprowadzania zwierząt.
  7) Używania ognia.
  8) Palenia tytoniu.
  9) Spożywania alkoholu.
  10) Korzystania z obiektu pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
  11) Wnoszenia jedzenia oraz żucia gumy.
  12) Zaśmiecania obiektu.
  13) Wchodzenia na ogrodzenie.
  14) Użytkowania uszkodzonych elementów, urządzeń placu.
  15) Wnoszenia szklanych opakowań oraz innych przedmiotów niebezpiecznych.
  16) Zakłócania porządku i używania wulgarnych słów.
 10. Za rzeczy wniesione na teren placu, w tym przedmioty wartościowe, Administrator nie odpowiada.
 11. Każdy korzystający z PLACU ZABAW jest zobowiązany do zapoznania się z jego regulaminem i do przestrzegania jego postanowień.
 12. Zastrzega się prawo czasowego wyłączenia PLACU ZABAW z użytkowania z uwagi na organizowanie imprez, warunki atmosferyczne, konieczność wykonania prac konserwacyjnych, porządkowych lub naprawczych na obiekcie.
 13. Z PLACU ZABAW można korzystać: - w godzinach od 8: 00 do 20:00 w miesiącach marzec, kwiecień, październik, listopad; - w godzinach od 8: 00 do 22:00 w miesiącach maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień. Plac jest nieczynny w miesiącach: grudzień, styczeń, luty.
 14. W uzasadnionych przypadkach Administrator może podjąć decyzję o otwarciu obiektu w miesiącach: grudzień, styczeń, luty.
 15. W uzasadnionych przypadkach Administrator może podjąć decyzję o otwarciu i zamknięciu obiektu w innych godzinach niż określone w pkt. 13.
 16. Teren PLACU ZABAW jest monitorowany. Administratorem danych jest Administrator obiektu.
 17. Wszelkie akty wandalizmu lub inne niebezpieczne zdarzenia oraz usterki mające miejsce na terenie obiektu należy zgłaszać u Administratora obiektu, telefon nr 33 8746 196.
 18. O każdym zaistniałym wypadku na terenie placu należy powiadomić Administratora obiektu, telefon nr 33 8746 196.
 19. Nr telefonu alarmowego 112.