Od 1 stycznia 2023 r. będą obowiązywać nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości:

  • 28 zł miesięcznie, od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, po odliczeniu ulgi za posiadanie kompostownika i kompostowanie w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
  • 31 zł miesięcznie, od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny (jeśli nie posiadamy kompostownika)
  • 206 zł za rok, od nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości zamieszkałej obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych Wójt Gminy Zembrzyce określi, w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stosując stawkę podwyższoną, która wynosi 124 zł. W przypadku nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe 618 zł za rok.