Uchwała Nr XXXX/339/22
Rady Gminy Zembrzyce
z dnia 24 listopada 2022 r.
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8) w związku z art. 40 ust. 1, art. 41 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1452 z późn. zm.) Rada Gminy Zembrzyce uchwala co następuje:

§ 1. 

Ustala się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości na terenie Gminy Zembrzyce:

 1. Od gruntów:
  1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowany w ewidencji gruntów i budynków - 0,91 zł od 1 m2 powierzchni,
  2) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,50 zł od 1 ha powierzchni,
  3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,31 zł od 1 m2 powierzchni,
  4) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U.2021 poz. 485), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,28 zł od 1 m2 powierzchni.
 2. Od budynków lub ich części:
  1) mieszkalnych – 0,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 18,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 12,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  5) od pozostałych budynków lub ich części:
  a) od garaży wolnostojących – 5,40 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  b) od budynków gospodarczych ( stodoły, obory, składy opału i narzędzi) - 4,20 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  c) od budynków letniskowych lub ich części oraz innych budynków zajętych na cele letniskowe – 8,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  d) inne budynki wcześniej nie wymienione, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,30 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
 3. Od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zembrzyce.

§ 3. 

Traci moc uchwała nr XXVIII/248/21 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 4. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po upływnie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2023 roku.

 Przewodniczący Rady Gminy
Grzegorz Józefowski

Uchwała do pobrania poniżej:

pdfUchwała z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości183.72 KB