Uchwała Nr XXVIII/248/21
Rady Gminy Zembrzyce
z dnia 23 listopada 2021 r.

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2021r. poz. 1372 z późn. zm.) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz.1170 z późn. zm.)Rada Gminy Zembrzyce uchwala co następuje:

§ 1.
Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Zembrzyce:

1. Od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowany w ewidencji gruntów i budynków - 0,83 zł od 1 m2 powierzchni,
2) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,99 zł od 1 ha powierzchni,
3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,28 zł od 1 m2 powierzchni,
4) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U.2020 poz.802,poz.1086), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 2,98 zł od 1 m2 powierzchni.

2. Od budynków lub ich części:
1) mieszkalnych – 0,73 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 16,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
5) od pozostałych budynków lub ich części:
a) od garaży wolnostojących – 4,90 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) od budynków gospodarczych ( stodoły, obory, składy opału i narzędzi) - 3,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) od budynków letniskowych lub ich części oraz innych budynków zajętych na cele letniskowe – 7,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) inne budynki wcześniej nie wymienione, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

3. Od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zembrzyce.

§ 3.
Traci moc uchwała nr II/25/18 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 4.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 roku.

 Przewodniczący Rady Gminy
Grzegorz Józefowski

pdfUchwała z dnia 23 listopada 2021r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości183.27 KB