Wysokości taryf za wodę i odprowadzane ścieki pobierane przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zembrzycach zostały ustalone Decyzją KR.RET.070.293.2018 z dnia 30 lipca 2018 Dyrektora Regionalnego Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie.

By zmniejszyć opłaty jakie będą zobowiązane ponosić gospodarstwa domowe za ww. usługi  w 2021 roku na wniosek Wójta Gminy Rada Gminy Zembrzyce uchwaliła dopłaty z budżetu gminy do 1 m3 zużytej wody i do 1 modprowadzanych ścieków, /Uchwała Rady Gminy Zembrzyce nr VII/154/20 z dnia 27 listopada 2020 roku/.  Dzięki dopłatom z gminy gospodarstwa domowe będą płacić w 2021 roku cenę 4,55 zł brutto za 1 m3 dostarczonej wody i cenę  5,11 zł  brutto za 1 m3 odprowadzanych ścieków, co jest znacznie niższą kwotą od ustalonych przez organ regulacyjny taryf.

Taryfy i ceny za dostarczaną wodę w  okresie od 01 stycznia 2021 r do 31 sierpnia 2021 roku

 Taryfowa grupa odbiorców  Wyszczególnienia

Cena wg. taryfy

(netto) 

 Cena wg. taryfy

(brutto)

 Dopłata z budżetu Gminy

do 1 m3 zużytej wody

 Cena końcowa dla odbiorców (brutto) w zł.
 Gospodarstwa domowe  Cena za dostarczoną wodę za m3  4,52  4,88  0,31  4,55
   Stawka opłaty abonamentowej  5,10  5,51  -  5,51
 Pozostali odbiorcy  Cena za dostarczoną wodę za m3  5,21  5,63  -  5,63
  Stawka opłaty abonamentowej  5,10  5,51  -  5,51

 

Taryfy i ceny za odprowadzane ścieki w okresie od 01 stycznia 2021 r. r do 31 sierpnia 2021 r.

 Taryfowa grupa odbiorców  Wyszczególnienia

Cena wg. taryfy

(netto) 

 Cena wg. taryfy

(brutto)

 Dopłata z budżetu Gminy

do 1 m3 odprowadzonych ścieków

 Cena końcowa dla odbiorców (brutto) w zł.
 Gospodarstwa domowe  Cena za odprowadzenie scieków za m3 6,24 6,74 1,51  5,11
 Pozostali odbiorcy  Cena za odprowadzenie ścieków  za m3  6,24  6,74  - 6,74