Deklaracja dostepności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej Urzędu Gminy Zembrzyce

Wstęp deklaracji
Urząd Gminy Zembrzyce zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, w tym celu realizuje projekt „Rozwój e-usług w Gminie Zembrzyce”,  w ramach którego ma zostać zmodernizowana strona Urzędu Gminy Zembrzyce i dostosowana do wymogów ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,

Podmiot

Urząd Gminy Zembrzyce

Adres korespondencyjny: 34-210 Zembrzyce 540

Telefon/fax:  +48 338746 002

E-mail: gmina@zembrzyce.pl

 

 

Adres strony internetowej

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Urzędu Gminy Zembrzyce  https://zembrzyce.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2003.05.16
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2011.12.01

Status pod względem zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej

 

Strona podmiotowa  Urzędu Gminy Zembrzyce nie jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Zamieszczone na stronie Urzędu Gminy Zembrzyce informacje publiczne, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości.

Strona nie posiada ułatwień dla osób z niepełnosprawnościami.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności cyfrowej: Robert Nowak
e-mail: r.nowak@zembrzyce.pl
Telefon: +48 338746 002 ( dotyczy powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej).

 

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy Zembrzyce znajduje się w Zembrzycach pod adresem: 34-210 Zembrzyce 540.

Przed budynkiem znajduje się parking dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budynek pozwala na dostęp osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich jedynie na poziomie parteru.

W przypadku potrzeby załatwienia sprawy przez osobę ze szczególnymi potrzebami na piętrze, pracownik urzędu schodzi do klienta. W budynku na parterze znajdują się sanitariaty dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.