Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w ramach kolejnej edycji Programu pn. „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2024” .

Program będzie realizowany od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami Programu są:

 • dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
  oraz
 • osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
  • o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

 • wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
 • wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
 • wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
 • wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny uczestnika, opiekunami prawnymi uczestnika lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem:

 • posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta; lub
 • posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu; lub
  o wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego (w przypadku osoby małoletniej albo ubezwłasnowolnionej całkowicie) w Karcie zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla JednostekSamorządu Terytorialnego – edycja 2024, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu.

Przyjmowanie wstępnych zgłoszeń prowadzone jest w terminie do dnia 8 września 2023 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zembrzycach w następującej formie:

 • telefonicznie pod nr tel.: (33) 8746-400
 • mailowo na adres:
 • osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zembrzycach 34-210 Zembrzyce 540, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

Jednocześnie przypominamy o zmianie godzin pracy Ośrodka od 1 września 2023, tj.

 • Poniedziałek: 7:00 – 15:00
 • Wtorek: 7:00 – 15:00
 • Środa: 7:00 – 16:00
 • Czwartek: 7:00 – 15:00
 • Piątek: 7:00 – 14:00.

Informacji o realizacji projektu udzielają pracownicy socjalni pod numerem telefonu: 33 8746-400 lub w siedzibie ośrodka.