Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suchej Beskidzkiej uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 63 ust. 2 pkt 1, pkt 12 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (j. t. Dz. U. z 2022 r., poz. 2132), że podmioty działające na rynku spożywczym prowadzące produkcję pierwotną i działalność w zakresie dostaw bezpośrednich produktów pochodzenia roślinnego winny być wpisane do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS).

Wpisanie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów PIS następuje po złożeniu wniosku. Podmioty działające na rynku spożywczym składają wniosek o wpis do rejestru zakładów w terminie co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności. Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia zakłady mogą rozpocząć działalność po uzyskaniu wpisu do rejestru zakładów. Zgłoszenie prowadzenia działalności w zakresie produkcji pierwotnej oraz sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia roślinnego należy dokonywać w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Suchej Beskidzkiej ul. M. Konopnickiej 7 na wniosku o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Wzór wniosku znajduje się na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Suchej Beskidzkiej w zakładce dokumenty i wnioski do pobrania. Link do strony: https://www.gov.pl/web/psse-sucha-beskidzka

Dokument pod nazwą: „Wniosek o wpis do rejestru wzór”. Działalność można rozpocząć po uzyskaniu wpisu do rejestru zakładów, natomiast rozpoczęcie działalności bez złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów podlega karze grzywny, zgodnie z art. 103 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności (j. t. Dz. U. z 2022 r., poz. 2132).

Poniżej przedstawiono definicje:

Produkcja podstawowa - produkcja pierwotna zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 17 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. - ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 z dnia 1 lutego 2002 roku) oznacza produkcję,uprawę lub hodowlę produktów podstawowych, w tym zbiory, dojenie i hodowlę zwierząt gospodarskich przed ubojem. Oznacza także łowiectwo i rybołówstwo oraz zbieranie runa leśnego.

Sprzedaż bezpośrednia - zgodnie z definicją zawartą w art.1 ust.2 lit c rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z dnia 30 kwietnia 2004 roku, str. 1 z późn. zm.), oznacza dokonywanie sprzedaży przez producenta, małych ilości surowców do konsumenta końcowego lub lokalnego zakładu detalicznego bezpośrednio zaopatrującego konsumenta końcowego.

Źródło: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Suchej Beskidzkiej