Zembrzyce, dnia 22 czerwca 2021 roku

 

 Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Zembrzyce


W okresie od 27 maja do 22 czerwca 2021 roku wykonano oprócz bieżących spraw związanych z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej następujące działania:


1.W zakresie infrastruktury drogowej m.in:


a) prowadzone są prace związane z remontem i bieżącym utrzymaniem dróg gminnych wykonywane przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zembrzycach;


b) wykonano utwardzenie odcinka drogi wewnętrznej wraz z remontem odwodnienia w m. Tarnawa Dolna, do dz. nr ewid.4859 (Nad Boiskiem Sportowym);


c) wykonano umocnienie skarpy drogi dz. nr ewid.4327/1 w miejscowości Zembrzyce, na długości 62,5 m („Za Potokiem” Zarębki Skawieckie).


2.Podpisano umowę na „Budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Śleszowice od Przychodni Zdrowia w kierunku miejscowości Mucharz do skrzyżowania „Tarnawska Góra – Wierchy” przy drodze powiatowej nr K 1704 na  odcinku  ok. 600 m”.


3.Wypłacono pomoc materialną za okres od stycznia do czerwca 2021 roku dla 38 uczniów w formie stypendium szkolnego na kwotę 40 131 zł , w tym środki otrzymane z Kuratorium Oświaty w Krakowie wynoszą 36 028 zł.


4.Wójt Gminy złożył wniosek do rządowego program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 o dofinansowanie stołówek szkolnych:


- Zespołu  Szkół w Zembrzycach  w wysokości 80.000,00 zł – na doposażenie kuchni i poprawę standardu funkcjonującej stołówki szkolnej (własnej kuchni i jadalni) oraz doposażenie stołówki;


- Szkoły Podstawowej w Śleszowicach i Szkoły Podstawowej w Marcówce po 25.000,00 zł – na adaptację, poprawę standardu i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni).


- Po rozpatrzeniu wniosków przyznana została dotacja na dofinansowanie realizacji powyższego zadania w Zespole Szkół w Zembrzycach.


5.Zakupiono samochód ratowniczo – gaśniczy marki MAN i przekazano go do Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnawie Dolnej.


6.W ramach trwającego otwartego naboru wniosków na udzielenie dotacji celowych z gminy Zembrzyce na dofinansowanie zadań w ramach „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zembrzyce” do tej pory złożono 36 wniosków i zostało podpisanych 25 umów na udzielenie wsparcia finansowego.


7.Wójt Gminy Zembrzyce uczestniczył między innymi w:


- Walnym Zebraniu OSP Zembrzyce


- Odbiorze samochodu ratowniczo – gaśniczego w Bukowinie Tatrzańskiej

                                                                                               Wójt Gminy Zembrzyce

 

                                                                                                          Łukasz Palarski