Wójt Gminy Zembrzyce ogłasza nabór wniosków na udzieleni dotacji celowych na dofinansowanie zadań w ramach „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zembrzyce” w terminie od dnia 11.04. 2022 r. do dnia 30.09.2022 r.

Wnioski o udzielenie dotacji przyjmowane będą w trybie ciągłym w terminie wskazanym w niniejszym ogłoszeniu i rozpatrywane na bieżąco według terminu złożenia poprawnego i kompletnego wniosku, do wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel w uchwale budżetowej Gminy Zembrzyce na rok 2022.

Wnioski złożone przed i po terminie naboru wskazanym w niniejszym ogłoszeniu podlegają odrzuceniu.

Wnioski pod rygorem odmowy udzielenia dotacji należy składać przed dokonaniem demontażu istniejącego źródła ciepła na paliwo stałe oraz przed dokonaniem zakupu i montażem nowego źródła, które ma zostać objęte wnioskiem o dofinansowanie.

Dotacja udzielana jest na podstawie zawartej umowy pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą Zembrzyce i stanowi częściową refundację kosztów inwestycji związanej ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne.

Dotacji nie podlegają koszty inwestycji poniesione przed datą zawarcia umowy.

Zakres rzeczowy inwestycji wynikający ze współfinansowania obejmował będzie wykonanie:

  1. Demontażu źródeł ciepła niespełniających wymogów Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego nr XXXII/452/17 z dnia 23 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
  2. Zakupu i montażu źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u. w rozumieniu załącznika nr 1 do Regulaminu udzielania dotacji celowych na dofinansowanie zadań w ramach „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zembrzyce”.

Koszty kwalifikowane inwestycji określone są w załączniki nr 1 do Regulaminu udzielania dotacji celowych na dofinansowanie zadań w ramach „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zembrzyce”.

Wszelkie pozostałe koszty (np. prace projektowe, koszty eksploatacji nowego źródła ogrzewania) konieczne do poniesienia przez Wnioskodawcę w celu prawidłowej realizacji inwestycji uznaje się na niekwalifikowane.

Maksymalna kwota dotacji, o jaką może ubiegać Wnioskodawca to 2000 zł lub 2500 zł w zależności od rodzaju montowanego źródła ciepła, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu udzielania dotacji celowych na dofinansowanie zadań w ramach „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zembrzyce”.

Wnioskodawcy samodzielnie dokonują wyboru instalacji i instalatorów przy uwzględnieniu ustalonych w programie parametrów.

Wnioski można składać w siedzibie Urzędu Gminy Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce, Zembrzyce 540.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 33 874 60 02.

Załączniki do pobrania:

pdfUchwała Nr XXXII/284/22 Rady Gminy Zembrzyce591.63 KB

pdfWniosek o udzielenie dotacji126.55 KB

docxWzór pełnomocnictwa17.19 KB

docxWzór zgody współwłaściciela16.46 KB